1947. | #3

by O͘màmà

1947。|#3

🦄Siá/Tiongkokōe/SióNgá tī 2016 nî 2 goe̍h 28, Lépài 
🐕E̍k/Tâioânōe/Jūn tī 2022 nî Chiaⁿ goe̍h 22, Pài 6

1947.
1947.
1947.
1947.
1947.
1947. Gōa chōe lâng ê sèⁿmiā tiō kàu chia.

1947。
1947。
1947。
1947。
1947。
1947。外多人 ê 性命 tiō 到 chia。

Lí bat tī lâng siōng chōe siōng kheh ê sîkan chē kòe Tâipak chia̍tūn ·bô?
Thiaⁿkóng, chhiasiuⁿ 6 chiat, chāi ho͘ móa, sī 2,200 lâng.

汝 bat tī 人上多上硤 ê 時間坐過台北捷運無? 
听講、車箱 6 節、載 ho͘ 滿、是 2,200 人。

1947 ê 2 goe̍h 28 khaisí, kàu 5 goe̍h tiong. 
Sǹg khah pósiú ·ê, chhaputto sí 20,000 lâng.

1947 ê 2 月 28 開始、到 5 月中。 
算卡保守个、差不多死 20,000 人。

Tú hó 10 pang chia̍tūn. 
Lâng khiā kah chhah chhah chhah, chài kah chiok tīⁿ chiok kheh ê
10 pang chia̍tūn ê Tâioânlâng.

Tú好 10 幇捷運。 
人 khiā 甲揷揷揷、載甲足淀足硤 ê
10 幇捷運 ê 台湾人。


Tionggí goânbûn / 中語原文:

https://bit.ly/3KVXyGq

You may also like

Leave a Comment