Beh Kóng Tâigí, 2 ê “Ì” Siōng Iàukín | #26 | QA

by O͘màmà

Beh 講台語、2 个「意」上要緊|#26|QA

🦄Siá/Tiongkokōe/SióNgá tī 2016 nî 4 goe̍h chhe 7, Pài 4
🐕E̍k/Tâioânōe/Jūn tī 2022 nî 2 goe̍h chhe 10, Pài 4

📻https://open.firstory.me/embed/story/ckzicguya1bfu08726976i1bc

Bat inūi kóng Tâigí putkoánsî, hông tòngchò gōakoklâng ê Khó͘ HūiJû hunhióng.
Chiàu chitmá ê Tâigí khoânkéng khòaⁿ ·lâi, siūⁿbeh kèsio̍k kóng Tâigí, ū 2 ê “Ì” siōng iàukín.

八因爲講台語不管時、hông 當做外國人 ê Khó͘ HūiJû 分享:
照只馬 ê 台語環境看來、想 beh 繼續講台語、有二 ê「意」上要緊。

Q: Góa siūⁿbeh kóng Tâigí, tàuté suiàu siáⁿmih tiâukiāⁿ?

 我想 beh 講台語、到底須要 siáⁿmih 條件?

A: Góa ê kenggiām, chitmá beh hō͘ gínná kóng Tâigí, tio̍h ài ū 2 ê “Ì”.
 Tē 1 ÌSEK; Tē 2 ÌCHÌ. 2 hāng kap chòhóe.

 我 ê 經驗、只馬 beh 乎囝仔講台語、tiō 愛有二 ê「意」。
 第一「意識」、第二「意志」。二項 kap 做伙。

Ū ìsek chiah ē siūⁿbeh kóng, ū ìsek chiah ē hō͘ gínná ē kóng.
Koh lâi ìchì mā sī ài ū kàu, chiah ētàng kianchhî loeh.
M̄koh nā khò ìchì keng kòe 1 ê khámchām, sòa ·lo̍h lâi kóng Tâigí tiō ē chiâⁿ chūjiân ā!!!

有意識 chiah ē 想 beh 講、有意識 chiah ē 乎囝仔 ē 講。
閣來意志 mā 是愛有到、chiah 會凍堅持 loeh。
M̄ 閣 nā 靠意志 keng 過一 ê 坎鏨、續落來講台語 tiō ē 誠自然 ā!!

ÌSEK kap ÌCHÌ saⁿ kap tàutīn.
ÌSEK jú koân, ÌCHÌ ē jú kiông.

「意識」甲「意志」相 kap 鬥陣。
「意識」愈高、「意志」ē 愈強。


SióNgá pó͘chhiong:
SióNgá 補充:

Chiok kámsiā HūiJû kah lán hunhióng.
ÌSEK ūiáⁿ sī siōng iàukín ê thâu 1 pō͘!!

足感謝 HūiJû 甲咱分享。
「意識」有影是上要緊 ê 頭一步!!

Chhiūⁿ góa kah chiok chōe chò akong amá ·ê káng tio̍h Tâigí ê tāichì,
in ta̍k pái lóng ē kóng “Ū ā, ū kah gún sun kóng Tâigí ā.”

像我甲足多做阿公阿媽个講着台語 ê 代志。
因逐擺朗 ē 講:「有 ā、有甲阮孫講台語 ā。」


Thâu 1 ē oa̍t ·kòe, tiō kah in sun kóng “(Tiong) Ché koh pú khô î mo͘.” “(Tiong) Î hó͘ pû tái nî chhu lâi ō͘.”
Oânchoân bô thiaⁿ tio̍h i kah in sun kóng 1 kù Tâigí.
Bô ÌSEK tio̍h katī íkeng bô leh kóng Tâigí, chiah sī chitmá Tâigí khoânkéng siōng khióngpò͘, siōng hāi ê būntê.

頭一个越過、着甲因孫講:「(中國話)Ché koh pú khô î mo͘.」、「(中國話)Î hó͘ pû tái nî chhu lâi ō͘.」
完全無聽着伊甲因孫講一句台語。
無「意識」着加治以經無 leh 講台語、chiah 是只馬台語環境上恐怖、上害 ê 問題。

Tâigí bô èngkai kanna the̍h khì iánkáng písài, kanna the̍h khì piáuián.
Tâigí nā bô 24 tiámcheng súiōng ê khongkan, tiō chùtēng kiâⁿ hiòng síbông.

台語無應該干焦提去演講比賽、干焦提去表演。
台語 nā 無 24 點鐘使用 ê 空間、tiō 注定行向死亡。


Tionggí goânbûn / 中語原文:

You may also like

Leave a Comment