Bógí Katêng QA Tōa Chénglí | #32 | QA

by O͘màmà

🦄Siá/Tiongkokōe/SióNgá tī 2016 nî 4 goe̍h 23, Pài 6 kap 4 goe̍h 24, Lépài
🐕E̍k/Tâioânōe/Jūn tī 2022 nî 3 goe̍h 30, Pài 3

Phòeha̍p koanchiòng pêngiú ê iaukiû, kā bāngliān chhúsiau hō͘ tāike hunhióng khah hongpiān.

&

M̄chai kám sī inūi góa Tâigí Hóechhìmó͘ (fascismo) só͘í hông kiámkí, chit phîⁿ bûn bô ·khì à.
Tiō koh tah 1 pái.

“Chòhóe Lâi Kóng Tâigí, Sńg kah O͘màmà Hó ·bô?” íkeng sêngli̍p kò gōa goe̍h à, ji̍h chán ·ê leh beh 1000 lâng.

Góa sī gún Ji̍tpún take kā góa thêchhéⁿ: “Lí tī Tâioân sengoa̍h, sī ánchóaⁿ m̄ hō͘ gínná o̍h Tâioânōe, soah hoânló in m̄ kóng Ji̍tgí?”
Chiah khaisí kiâⁿ katī kah gún kiáⁿ kóng bógí ê lō͘.

Chit tiâu lō͘, suibóng ū tangchūn kámkak chiok pháiⁿ kiâⁿ, m̄koh mā kámkak jú kiâⁿ jú khoah.
Inūi lō͘ ·ni̍h éngoán ū chiok chōe chhiūⁿ lín chit khoán lâng, chòhóe phahpiàⁿ ê phōaⁿ.

Tâigí bo̍kchêng ê chōnghóng ūiáⁿ pí lán siūⁿ ·ê koh khah bái.
Íkeng sī lán bô thiaukang kóng, kinpún tiō bô só͘chāi hō͘ lí kóng, bô lâng kah lí káng, chit khoán chênghêng.
Íkeng sī kanna kah ū kàu chhin ê lâng chiah ē kóng, kanna tiàm chhù chiah ē kóng;
tī kongkiōng tiûⁿsó͘ m̄ kóng, chèngsek tiûⁿha̍p m̄ kóng ê gígiân.

Lán bô ài Tâigí piànchò hit khoán kanna the̍h khì iánkáng písài, kanna the̍h khì piáuián ê gígiân.

Lán beh ài Tâigí kah lán ê āu 1 tē tângchê tōahàn, chòhóe hóhóá oa̍h loeh.

Tosiā ta̍kê goānì kèsio̍k phahpiàⁿ.
Siūⁿbeh kèsio̍k kah gínná kóng Tâigí ê katiúⁿ, khólêng ētàng chhamkhó íhā bûnchiuⁿ.
Hibāng ētàng chòhóe khehsio, hunhiáng kenggiām.
Tâigí lō͘ lán chòhóe hiòng chiân kiâⁿ.

 1. Chēng gínná sèhàn kah i kóng bógí tóūi hó?
  https://omama.to/itti̍t-hong-mng-si-anchoaⁿ-beh-kah-ginna-kong-taigi-ai-anchoaⁿ-in-28-qa/
 2. Hibāng gínná Tâigí thiaⁿ ū, góa ài ánchóaⁿ chò?
  https://omama.to/anchoaⁿ-ho͘-ginna-o̍h-bogi-siong-u-hau-13/
 3. Sī ánchóaⁿ gínná m̄ kóng Tâigí bô èngkai koài akong amá, tiōngtiám sī pēbú katī ài kóng Tâigí?
  https://omama.to/mthang-khi-koai-lautoalang-m-kah-ginna-kong-taigi-kati-ai-seng-choan-taigi-6/
 4. Sī ánchóaⁿ gínná chhutsì tiō ài kah i choân Tâigí?
  https://omama.to/chohoe-lai-choan-bogi-12/
 5. Sī ánchóaⁿ tiōngtiám sī pēbú katī ài 24 tiámcheng choân Tâigí?
  https://omama.to/ho͘-taigi-chiok-gau-kong-e-lang-22/
 6. Pēbú katī ài ánchóaⁿ chiah thang kianchhî, thiaukang kóng Tâigí?
  https://omama.to/beh-kong-taigi-2-e-i-siong-iaukin-26-qa/
  https://omama.to/khangkhoe-tiuⁿ-kong-bogi-kam-e-thong-27-qa/
 7. Nā m̄sī gínná chhutsì tiō kah i kóng Tâigí, sī khah tōahàn à chiah beh khaisí kóng, gínná hoánkhòng beh ánchóaⁿ?
  https://omama.to/choan-bogi-ginna-hoankhong-beh-anchoaⁿ-19-qa/
 8. Gínná 4 nî ā chiah khaisí siūⁿbeh kah i kóng Tâigí ài ánchóaⁿ chò?
  https://omama.to/ginna-sioha̍k-4-ni-a-chiah-siuⁿbeh-ka-ka-taigi-etang-anchoaⁿ-cho-2-31-qa/
 9. Gínná chhengchhunkî ā chiah siūⁿbeh kah i kóng Tâigí, kám ū khólêng?
  https://omama.to/ginna-ikeng-chhengchhun-ki-a-chitma-chiah-kah-in-kong-taigi-kam-ehu-30-qa/

You may also like

Leave a Comment