Chòhóe Lâi Choân Bógí! | #12

by O͘màmà

做伙來全母語!|#12

🦄Siá/Tiongkokōe/SióNgá tī 2016 nî 3 goe̍h 19, Pài 6 
🐕E̍k/Tâioânōe/Jūn tī 2022 nî Chiaⁿ goe̍h 29, Pài 6

Chìnchêng kóng kòe, gún kiâⁿ tī lō͘ ·ni̍h tiāⁿtiāⁿ tú tio̍h chò abú ·ê āsī lāutōalâng khòaⁿ tio̍h 2 ê gínná tiō kiaⁿ chi̍t tiô, tōasiaⁿ hiu kóng, 
”Á in nah thiaⁿ ū Tâigí?” 
Che sī beh ánchóaⁿ ìn leh? 
Nā beh hôetap, ētàng hôe chiok tn̂g mā ētàng tété à 1 kù tiō kóng soah.

進前講過、阮行 tī 路裡定定 tú 着做阿母个 ā是老大人看着二个囝仔 tiō 驚一趒、大声休講、 
「Á in nah 听有台語?」 
這是 beh 按盞應 leh? 
Nā beh 回答、ē凍回足長 mā ē凍短短 à 一句 tiō 講煞。

Kóng té ·ê, tiō sī “Inūi gún lóng kóng Tâigí ā.” 
Kóng tn̂g ·ê, tiō sī kóng soah liáuāu, chia ê abú kap lāutōalâng ē khaisí kóng in tau ū leh chhì beh kóng, m̄koh gínná ū gōa pâithek.

講短个、tiō 是「因爲阮 lóng 講台語 ā。」 
講長个、tiō 是講煞了後、chia ê 阿母甲老大人 ē 開始講 in 兜有 leh 試 beh 講、不閣囝仔有外排斥。

Ūiáⁿ, nā m̄sī chū chhutsì tiō kah gínná choân bógí ê pēbú, leh choánōaⁿ ūiáⁿ ē ū 1 tōaⁿ chiâⁿ kankhó͘ ê sîkî. Inūi gínná ē kámkak lí sī ánchóaⁿ hiônghiông ōaⁿ gígiân! Kám sī thiaukang leh ka chhòng, ka thiaulân. 
M̄koh nā chit koan kòe à. Góa katī leh hōaⁿsǹg sī 2 lépài chóiū. Nā chit koan thang thongkòe, choân bógí chiaⁿsi̍t sī chiok pitiàu ê tāichì.

有影、nā 不是自出世 tiō 甲囝仔全母語 ê 父母、leh 轉換有影 ē 有一段誠艱苦 ê 時期。因爲囝仔 ē 感覺汝是按盞雄雄換語言!咁是刁工 leh ka 創、ka 刁難。 
不閣 nā chit 關過 à。我 katī leh 岸算是 2 禮拜左右。Nā chit 關通通過、全母語正實是足必要 ê 代志。

Inūi Tionghôabînkok si̍tbîn ê khoânkéng ·ni̍h, gígiân kiôngsè jio̍ksè, mn̄g ábōe ēhiáu kóngōe ê gínná siōng chhengchhó. 
Che mā sī sī ánchóaⁿ gún tiàm chhù chiônglâi m̄ kóng Pakkiaⁿōe, sīmchì tiānsī mā m̄bat khòaⁿ Pakkiaⁿōe chiatbo̍k. M̄koh 2 ê gínná 2 hòe khaisí tiō ē tī chhù ·ni̍h katī khaisí liān Pakkiaⁿōe. 
Inūi ùi chhù ·ni̍h ê mn̂g ta̍h ·chhut·khì, choân sèkài ta̍k ê lâng lóng leh kóng Pakkiaⁿōe. 
因爲中華民國植民 ê 環境裡、語言強勢弱勢、問亜未 ē曉講話 ê 囝仔上清楚。 
這 mā 是是 ánchóaⁿ 阮店厝從來不講北京話、甚至電視 mā 不bat 看北京話節目。不閣二个囝仔 2 歲開始 tiō ē tī 厝裡開始練北京話。
因爲 ùi 厝裡 ê 門踏出去、全世界逐 ê 人 lóng leh 講北京話。

Gínná koh chiah sèhàn, siáⁿmih lêngle̍k to bô. Gígiân tùi in lâi kóng tiō sī sengchûn, só͘í tio̍h ài chhōe tio̍h siōng “ū lō͘ēng” hit khoán, kóaⁿkín ka o̍h ·khí·lâi. 
Che mā sī góa sī ánchóaⁿ siūⁿbeh te̍kpia̍t kā ta̍kê thêchhéⁿ, choa̍ttùi m̄bián hoânló chhù ·ni̍h kóng bógí, Pakkaiⁿōe tiō o̍h bēhiáu ê chōnghóng.

囝仔閣 chiah 細漢、siáⁿmih 能力 to 無。語言對 in 來講 tiō 是生存、所以着愛尋着上「有路用」hit 欵、趕緊 ka 學起來。 
這 mā 是我是按盞想beh 特別 kā 逐个提醒、絕對不免煩惱厝裡講母語、北京語 tiō 學袂曉 ê 狀況。

Chitmá kok bógí ê chōnghóng si̍tchāi sī bētàng koh khah bái à. Chhiáⁿ ū ìgoān ê apah abú, chīnliōng lâi choân bógí. 
Beh kiù bógí, tiō kanna choân bógí chit tiâu lō͘ ā.

Chitmá 各母語 ê 情形 實在是袂凍閣卡呆 à。請有意愿 ê 阿爸阿母、盡量來全母語。 
Beh 救母語、tiō kanna 全母語 chit 條路 ā。


Tionggí goânbûn / 中語原文:

https://bit.ly/3g6l7hx

You may also like

Leave a Comment