Chòhóe Lâi Kóng Tâigí, Sńg Kah O͘màmà Hó ·bô? | #5

by O͘màmà

做伙來講台語、Sńg Kah 烏màmà 好無?|#5

🦄Siá/Tiongkokōe/SióNgá tī 2016 nî 3 chhe 6, Lépài
🐕E̍k/Tâioânōe/Jūn tī 2022 nî Chiaⁿ goe̍h 25, Pài 2

Tâigí bô èngkai sī kanna tiàm chhù kóng ê gígiân.

Lán tio̍h ta̍k hun ta̍k bió kóng Tâigí, chòhóe lâi tōasiaⁿ kóng Tâigí.

Lí ke o̍h 1 kù Tâigí, ke kóng 1 kù Tâigí, Tâigí tiō tī chit ê sèkài ke oa̍h 1 jı̍t.

台語無應該是 kanna 店厝講 ê 語言。

咱 tio̍h 逐分逐秒講台語、做伙來大聲講台語。

汝加學一句台語、加講一句台語、台語 tiō tī chit ê 世界加活一日。


Tionggí goânbûn / 中語原文:

https://bit.ly/3ujjBAV

You may also like

Leave a Comment