Gínná Íkeng Chhengchhun Kî ā, Chitmá Chiah Kah In Kóng Tâigí Kám Ēhù? | #24 | QA

by O͘màmà

囝仔以經青春期 ā、Chitmá Chiah Kah In 講台語咁 Ē赴?|#24|QA

🦄Siá/Tiongkokōe/SióNgá tī 2016 nî 4 goe̍h chhe 6, Pài 3
🐕E̍k/Tâioânōe/Jūn tī 2022 nî 2 goe̍h 9, Pài 3

📻https://bit.ly/3gwYbZh

Chiàniú Iûⁿ KiànÊng thêkiong kóng Tâigí ê kenggiām kah ta̍kê hunhiáng. Tha̍k liáu ke chiok ū sìnsim kap khùila̍t!

Góa iūkoh ná tha̍k ná ba̍ksái lâu. Si̍tchāi chiok tosiā ·i, khai chiahnī chōe sîkan khí jī, hunhiáng kah chiahnī iúlō͘ chiah chimchiok. Hō͘ ta̍kê chaiiáⁿ kah gínná kóng Tâigí, bô lūn kúi hòe khaisí, éngoán bē siuⁿ òaⁿ.

戰友 Iûⁿ KiànÊng 提供講台語 ê 經驗 kah 逐个分享。讀了加足有信心 kap 氣力!

我又閣 ná 讀 ná 目屎流。實在足多謝伊、開 chiahnī 多時間起字、分享 kah chiahnī 幼路 chiah 斟酌。Hō͘ 逐个知影 kah 囝仔講台語、無論幾歲開始、永遠袂 siuⁿ òaⁿ。

Q:
Gún kiáⁿ íkeng sī chhengchhun kî ê siàuliânke a, chitmá chiah siūⁿ tio̍h beh kah in kóng Tâigí, kám ēhù?
Siūⁿbeh kah chhengchhun kî ê gínná choân bógí ētàng ánchóaⁿ chò?

阮子以經是青春期 ê 少年家 a、chitmá chiah 想着 beh kah in 講台語、咁 ē赴?
想beh kah 青春期 ê 囝仔全母語 ē凍按盞做?

A:
Gún tau siōng tōahàn ·ê chitmá 9 nîá. Chiâⁿ ū katī ê kòsèng, bē ēng kiông pek chit. G ún iōng khah khinsang ê hongsek kah i thólūn, siōng bô hō͘ i seng bē pâithek. Kah i thólūn “Góa chuntiōng i kóng Tiongkokgí ê koânle̍k, chhiáⁿ i mā ài chuntiōng pēbú kóng Tâigí ê koânle̍k.” Mā kā i kóng nā thiaⁿ bô ētàng mn̄g, góa ē koh kóng 1 pái, káisoeh sī siáⁿmih ìsù.

阮兜上大漢个 chitmá 9 年仔。誠有 katī ê 個性、袂用強迫 chit。阮用卡輕鬆 ê 方式 kah 伊討論、上無先 hō͘ 伊先袂排斥。

Tiō seng ánne îchhî chi̍tchāmá. Bián ka pek, inūi i leh bôêng i ê khògia̍p, i ū katī ê pêngiú kho͘á, koh ū i mā tng tī leh sèⁿmiā ni̍h khaktēng kap hoattián katī chúthésèng ê sîkî chiaê insò͘, i goānì kah lí póchhî “Lí kóng Tâigí; I kóng Tionggí” tiō bēbái à.

Góa kámkak gínná ētàng thólūn chit, chitmá i mā goānì khuichhùi kóng Tâigí à.

Tongjiân, ta̍kê gínná ê chōnghóng lóng bô kāngkhoán.
Góa chēng gún kiáⁿ sèhàn tiō hō͘ i chaibat 1 kóa Tâioân púnthó͘ ê le̍ksú, mā kah i thólūn kòe. Che khólêng sī i kah patê in hit ê nîhòe ê gínná khah bô siosiāng ê só͘chāi(?)

Iûkî gún kiáⁿ tùi SiámLêng (ChthoniC) ga̍kthoân chiâⁿ chhibê. I mā bat kā góa kóng “SiámLêng mā ū gōakok koabê leh o̍h Tâigí, inūi in kámkak Tâigí pán ê koa pí Enggí pán koh khah HÙNNŌ͘.” (Che èngkai tiō sī Tāng Kimsio̍k imga̍k ê kámkak.)

Pēbú ài tiánhiān katī ê koatsim, piáuta̍t katī ū “chia̍h kàu lāu, oa̍h kàu lāu” ê chengsîn. Góa tiāⁿtiāⁿ kā lâng kóng “Góa leh beh 50 hòe à chiah khì o̍h Tâibûn.” Katī khì tēng cha̍pchì lâi tha̍k, katī o̍h, mā katī tī bānglō͘ chhōe chugoân lâi ha̍ksip.

Siōng bô ài hō͘ gínná chaiiáⁿ “Gún apah chitmá chiok iàukín TÂIGÍ.”

Pêngsiôngsîá tiàm chhù itti̍t kóng, tiō sǹg sī chhengchhun kî chiok ū kòsèng ê gínná, in mā lóng ē khòaⁿ chāi gán lāi, khǹg ji̍p sim.

Koh ū, pēbú katī ētàng ke liáukái 1 kóa Tâioân chāitē ê tìsek, éngkòe Tâigí hông pekhāi ê le̍ksú, kòekhì Tâioân ê le̍ksú. Liânha̍pkok kā bógí tēng chò jînkoân; Tâigí khólêng sí tī 22 sèkí chiaê tāichì. Tâigí koachheⁿ mā sī ēsái kah gínná khaikáng thólūn ê ōetê. Te̍kpia̍t sī in nā ū kahì ê bêngchheⁿ kah Tâigí ū koanhē, chhinchhiūⁿ i nā kahì “Lîm ChhiongChó” , tiō ētàng káng 1 kóa i ê Tâigí koa, koh ū i ê Enggí miâ iōng “Freddy Lim” chit khoán tāichì.


Tionggí goânbûn / 中語原文:

You may also like

Leave a Comment