Tâigí POJ Ti̍tpò | #Kangsiong

台語 POJ 直播|#工商

🦄Siá/Tiongkokōe/SióNgá tī 2016 nî 3 goe̍h 21, Pài 1 
🐕E̍k/Tâioânōe/Jūn tī 2022 nî Chiaⁿ goe̍h 31, Pài 1

Ti̍tpò bāngliān: ***

直播網鍊:***


Gínná Koa | Phûtô | #Kangsiong

囝仔歌|葡萄|#工商

🦄Siá/Tâioânōe/SióNgá tī 2016 nî 3 goe̍h 24, Pài 4 
🐕E̍k/Bián!

Lo̍hhō͘ thiⁿ, lâi thiaⁿ gínná koa. Phûtô~ Phûtô~

落雨天、來听囝仔歌。葡萄~葡萄~

Phûtô Ài Chhitthô

🎤Iánchhiùⁿ chiá: Lîm KaJû 🎼Chò sû & Chò khek & Piankhek: AHim Tân

葡萄愛𨑨迌

演唱者:Lîm KaJû 做詞&作曲&編曲:AHim Tân

Koa: https://bit.ly/3HgqczU

Koa / 歌:https://bit.ly/3HgqczU

Phûtô phûtô phûtô phûtô siōng chhitthô 
Ûi ·ê hàiⁿ kôngchhiu 
Ûi ·ê sìkè gô 
Ûi ·ê o͘pe̍h thiàu 
Pōng pōng thiàu thiàu, pōng pōng thiàu thiàu 
Thiàu ·1 ē chhōe lóng bô

葡萄葡萄葡萄葡萄上愛𨑨迌 
有个 hàiⁿ 栱鞦 
有个四界 gô 
有个烏白跳 
Pōng pōng thiàu thiàu, pōng pōng thiàu thiàu 
跳一下尋 lóng 無


Tionggí goânbûn / 中語原文:

https://bit.ly/3rhvgOU

You may also like

Leave a Comment