Gínná Mn̄g Bûntê M̄chai Ánchóaⁿ Ìn | #15

by O͘màmà

囝仔問問題不知按盞應|#15

🦄Siá/Tiongkokōe/SióNgá tī 2016 nî 3 goe̍h 24, Pài 4 
🐕E̍k/Tâioânōe/Jūn tī 2022 nî 2 goe̍h chhe 1, Pài 2

Ba̍ksái ti̍tti̍t lâu ·lo̍h·lâi.

Nā goân chokchiá koh tī Tâioân, si̍tchāi chiok siūⁿbeh chio i chòhóe lâi kah aBêng*2 kóng Tâigí.

目屎直直流落來。

Nā 原作者閣 tī 台湾、實在足想beh chio 伊做伙來甲阿明*2 講台語。

PTT | TW-language 
Chokchiá: stukatw (Stuka) 
Piautê: #Chhéngkàu | Gínná Mn̄g Bûntê M̄chai Ánchóaⁿ Ìn 
Sîkan: 2016 nî 3 goe̍h 20, Lépài, 12:29:28

PTT|TW-language 
作者:stukatw(Stuka) 
標題:#請教|囝仔問問題不知按盞應 
時間:2016 年 3 月 20、禮拜、12:29:28

Gún tòa kok gōa, m̄koh chhù ·nih gínná chēng sèhàn tiō kóng Tâigí. 
Kūnî tńg ·lâi Tâioân 1 chōa, gínná hoathiān i kinpún tiō bô hoattō͘ iōng Tâigí kah pat ê gínná ko͘thong.

Kináji̍t i hiônghiông kā góa mn̄g, sī ánchóaⁿ Tâioânlâng bēhiáu kóng Tâioânōe? Góa sim lāi chiok kankhó͘. M̄koh mā sī kā i kóng Tâioân ū chiok chē khoán bô kâng ê gígiân, m̄sī só͘ū ê lâng lóng iōng lán kóng ê “Tâigí”. 
M̄koh góa chaiiáⁿ che m̄sī chèngkhak ê tapàn.

M̄ chaiiáⁿ gínná ê bûntê kokūi lóng ánchóaⁿ ìn? 
I kinnî 5 hòe, só͘í hibāng tapàn ētàng hō͘ i khah hó liáukái.

阮 tòa 國外、不閣厝裡囝仔從細漢 tiō 講台語。 
舊年返來台湾一 chōa、囝仔發現伊根本 tiō 無法度用台語甲別个囝仔溝通。

今仔日伊雄雄 kā 我問、是按盞台湾人袂曉講台湾話? 
我心內足艱苦。不閣 mā 是 kā 伊講台湾有足多欵無仝 ê 語言、不是所有 ê 人 lóng 用咱講 ê「台語」。 
不閣我知影這不是正確 ê 答案。

不知影囝仔 ê 問題各位 lóng 按盞應? 
伊今年 5 歲、所以希望答案 ē凍 hō͘ 伊卡好瞭解。


Tionggí goânbûn / 中語原文:

https://bit.ly/3gg62tS

You may also like

Leave a Comment