Góa Bôài Chò Tâigí Chheⁿmê Gû | #8

by O͘màmà

我無愛做台語青冥牛|#8

🦄Siá/Tiongkokōe/SióNgá tī 2016 nî 3 goe̍h chhe 9, Pài 3
🐕E̍k/Tâioânōe/Jūn tī 2022 nî Chiaⁿ goe̍h 25, Pài 2

Tāike lóng mā chai. O̍h siáⁿmih gígiân lóng kāngkhoán. Ētàng chīnpō͘ siōng kín, o̍h tio̍h siōng chōe sû ê hongsek tiō sī tha̍k, tiō sī siá.

大家 lóng mā 知。學 siáⁿmih 語言 lóng 仝欵。Ē凍進步上緊、學着上多詞 ê 方式 tiō 是讀、tiō 是寫。

Sī ánchóaⁿ góa chhian sin bān khó͘ bé Kindle, tha̍k Engbûn iokiáⁿ chheh, kiānsim chheh, siáusoat, liân kà chénglí pêngkeng ê chheh to tha̍k Engbûn? 
Tiō sī ūi tio̍h tiō sǹg bô tī Engbûn khoânkéng iûgoân ētàng kèsio̍k o̍h Engbûn.

是按盞我千辛萬苦買 Kindle、讀英文育子冊・健心冊・小說、連教整理房間 ê 冊都讀英文? 
Tiō 是爲着 tiō 算無 tī 英文環境猶原 ē凍繼續學英文。

Á Tâibûn leh? 
Liân Tâigí to leh beh bô lâng kóng à. Bô beh kah gínná kóng, bô beh tī gōakháu kóng. Liân góa siūⁿbeh bih ·khí·lâi thauthauá o̍h to bô hoattō͘, inūi góa bēhiáu Tâibûn.

Á 台文 leh? 
連台語都 leh beh 無人講 à。無 beh 甲囝仔講、無 beh tī 外口講。連我想beh 米起來偷偷仔學都無法度、因爲我袂曉台文。

Chăng ūi tio̍h beh tī fanpage khǹg siòngphìⁿ, ná chhâ sûtián ná lâu ba̍ksái. Sī ánchóaⁿ góa sī Tâigí chheⁿmêgû.

Chăng 爲着 beh tī fanpage khǹg 相片、ná 查詞典 ná 流目屎。 是按盞我是台語青冥牛。

Liân siūⁿbeh chhuikóng Tâigí ê choania̍h to bô châutiāu iōng Tâibûn siá. Só͘ū ê sukhó lóng piànchò Pakkiaⁿōe ā.

連想beh 推廣台語 ê 專頁 to 無才調用台文寫。 所有 ê 思考 lóng 變做北京話 ā。

Góa bôài chò Tâigí chheⁿmêgû.

我無愛做台語青冥牛。

Ū lâng beh lâi kah góa chòhóe o̍h Tâibûn tha̍k siá ·bô? 
Tân HongHūi sianseⁿ beh chhinsin chhutbé ·llo͘h. 
1 lépài 1 pái, siōng kín 16 tiámcheng tiō thang ēhiáu tha̍k Tâibûn.

有人 beh 來甲我做伙學台文讀寫無? 
陳豐惠先生 beh 親身出馬 ·lo͘h。 
一禮拜一擺、上緊 16 點鐘 tiō 通 ē曉讀台文。

Sîkan: Ta̍k lépài Pài 1 āsī Pài 3 cháisî 
Tētiám: Tāmchúi, khòaⁿ lângsò͘ chhōe só͘chāi 
Ha̍khùi: Tōalâng Sin Tâiphiò 100-200 / tiámcheng (khòaⁿ lângsò͘)

時間:逐禮拜拜一 ā是拜三早時。 
地點:淡水、看人數尋所在 
學費:大人新台票 100-200 / 點鐘(看人數)

Gínná chhōa ·lâi, hō͘ in tī piⁿá chhá mā bô iàukín. Bô khólêng pí 2 chiah aBêng koh khah hoan.

囝仔 chhōa 來、hō͘ in tī 邊仔吵 mā 無要緊。無可能比二隻阿明閣卡番。

Koktē ê Tiúⁿló Kàuhōe lóng ū khui khò. Ittēng ū lí hūkīn ê só͘chāi. 
Lán lâi písái khòaⁿ siáng seng kā Tâibûn o̍h ·khí·lâi, hó ·bô?

各地 ê 長老教會 lóng 有開課。一定有汝附近 ê 所在。 
咱來比賽、看 siáng 先 kā 台文學起來、好無?


Tionggí goânbûn / 中語原文:

https://bit.ly/3r34yJV

You may also like

Leave a Comment