Hō͘ Tâigí Chiok Gâu Kóng ê Lâng | #22

by O͘màmà

Hō͘ 台語足 Gâu 講 ê 人|#22

🦄Siá/Tiongkokōe/SióNgá tī 2016 nî 4 goe̍h chhe 6, Pài 3
🐕E̍k/Tâioânōe/Jūn tī 2022 nî 2 goe̍h chhe 6, Lépài

📻https://open.firstory.me/story/ckzcefvdr08pz0830ddwx7519/platforms

Hō͘ Tâigí chiâⁿ gâu kóng, m̄koh tú tio̍h chheⁿhūnlâng kap gínná soah katī bô tìkak ē chūtōng kóng Pakkiaⁿōe ê lâng.

Hō͘ 台語誠 gâu 講、不閣 tú 着生份人 kap 囝仔 soah katī 無智覺 ē 自動講北京話 ê 人。

Góa katī sī hit khoán kah gínná kóng Tâigí, chiah chiāmchiāmá jú kóng jú sūn ê lâng.
Tú khaisí, góa kanna kah gún kiáⁿ kóng Tâigí, pháiⁿsè kah pa̍tlâng kóng.
Tē 1 sī kámkak katī kóng liáu bô hó;
Tē 2 kèngjiân sī kámkak kah pa̍tlâng, iûkî sī chheⁿhūnlâng kóng Tâigí, ánne góa kám sī Tâigí sabûn? Góa nah ētàng tòngchò ta̍kê lóng bat Tâigí?
Bú kah náchhiūⁿ kah pa̍tlâng kóng Tâigí tiō ē teksi̍t ·lâng.
(Che āupiah tongjiân ū chiok chōe chūngó͘ símcha kap chūngó͘ sokpa̍k.)

我 katī 是 hit 欵 kah 囝仔講台語、chiah 漸漸仔愈講愈順 ê 人。
Tú 開始、我 kanna kah 阮子講台語、歹世 kah 別人講。
第一是感覺 katī 講了無好;
第二竟然是感覺 kah 別人、尤其是生份人講台語、ánne 我咁是台語沙文?我 nah ē凍當做逐个 lóng bat 台語?
舞 kah ná像 kah 別人講台語 tiō ē 得失人。
(Che 後壁當然有足多自我審查 kap 自我束縛)

M̄koh gínná jú lâi jú tōahàn, góa kámkak katī ê Tâigí si̍tchāi sī siuⁿ khiàm ēng ā!
Nā bô 24 tiámcheng kóng, si̍tchāi ū siuⁿ chōe sû o̍h bē ·khí·lâi.
Tiō ánne, góa iōng kanna ū 24 tiámcheng mā beh kutla̍t o̍h Tâigí ê simchêng, chīnliōng kàu tóūi lóng kóng Tâigí.
Inūi kanna ánne, góa Tâigí chiah ē chìnpō͘.
M̄koán sī tú tio̍h siáⁿmih lâng, góa lóng bô siūⁿbeh góa o̍h Tâigí ê koânle̍k hông te̍h ·khì.

不閣囝仔愈來愈大漢、我感覺 katī ê 台語實在是 siuⁿ 欠用 ā!
Nā 無 24 點鐘講、實在有 siuⁿ 多詞學袂起來。
Tiō ánne 我用 kanna 有 24 點鐘 mā beh 骨力學台語 ê 心情、盡量到叨位 lóng 講台語。
因爲 kanna ánne、我台語 chiah ē 進步。
不管是 tú 着 siáⁿmih 人、我 lóng 無想beh 我學台語 ê 權力 hông 奪去。

Á nā goânté Tâigí tiō chiok gâu kóng, m̄bián koh liānsi̍p ê lâng leh? Kám tiō m̄bián 24 tiámcheng lóng kóng Tâigí à?
Púnté Tâigí tiō chiok hó ê lâng, lí koh khah èngkai ài 24 tiámcheng, ta̍k hun ta̍k bió kóng Tâigí.
Inūi lí bēsái kā pa̍tlâng thiaⁿ tio̍h Tâigí ê koânle̍k te̍h ·khì.

Á nā 原底台語 tiō 足 gâu 講、不免閣練習 ê 人 leh?咁 tiō 不免 24 點鐘 lóng 講台語 à?
本底台語 tiō 足好 ê 人、汝閣卡應該愛 24 點鐘、逐分逐秒講台語。
因爲汝袂使 kā 別人听着台語 ê 權力奪去。

Iōng gún kiáⁿ chò lē, in tiāⁿtiāⁿ inūi ê nîhòe hông tòngchò bēhiáu kóng Tâigí. Nā chiàu itpoaⁿ lâng ê si̍pkoàn, gún kiáⁿ chinchiàⁿ liân 1 kù Tâigí to thiaⁿ bē tio̍h.
M̄koh sūsi̍t sī in kanna thiaⁿ ū Tâigí.

用阮子做例、in 定定因爲年歲 hông 當做袂曉講台語。Nā 照一般人 ê 慣勢、阮子眞正連一句台語都听袂着。
不閣事實是 in kanna 听有台語。

Só͘í chitmá góa tiō sǹg tī lō͘ ·ni̍h tn̄g ·tio̍h thiaⁿ bô Tâigí ê gínná, góa mā ē chīnliōng kah in kóng Tâigí.
Góa kámkak góa bētàng kā in thiaⁿ tio̍h Tâigí ê kihōe te̍h ·khì.

所以 chitmá 我 tiō 算 tī 路裡撞着听無台語 ê 囝仔、我 mā ē 盡量 kah in 講台語。
我感覺我袂凍 kā in 听着台語 ê 機會奪去。

Tâigí chiok gâu kóng ê lâng mā ētàng chhì khòaⁿmāi, pek katī putkoánsî to kóng.
Siōng bô, hō͘ ta̍k ê lâng lóng ū kihōe chiapchhiok tio̍h. Koh ùi in ê hoánèng lâi khakjīn in kám ū siūⁿbeh kèsio̍k thiaⁿ.

台語足 gâu 講 ê 人 mā ē凍試看覓、迫 katī 不管時 to 講。
上無、hō͘ 逐 ê 人 lóng 有機會接觸着。閣 ùi in ê 反應來確認 in 咁有想beh 繼續听。

M̄koh che tongjiân sī lísióng niā niā. Nā tī pakpō͘, tiō koh khah khùnlân ūiáⁿ.
Beh kiù Tâigí, kanna 24 tiámcheng choân Tâigí chit tiâu lō͘ ā.
Kóng kah hó āsī bô hó put lūn, 24 tiámcheng lóng ài hō͘ lâng ū kihōe thang thiaⁿ lí kóng, kóng liáu bô hó koh khah ài 24 tiámcheng liānsi̍p.

不閣 che 當然是理想 niā niā。Nā tī 北部、tiō 閣卡困難有影。
Beh 救台語、kanna 24 點鐘全台語 chit 條路 ā。
講 kah 好 ā是無好不論、24點鐘 lóng 愛 hō͘ 人有機會通听汝講、講了無好閣卡愛 24 點鐘練習。


Tionggí goânbûn / 中語原文:
https://bit.ly/34I10UI

You may also like

Leave a Comment