Iáchhan Pattâu Ka Khui | Kangsiong

by O͘màmà

🦄Siá/Tiongkokōe/SióNgá tī 2016 nî 4 goe̍h 23, Pài 6
🐕E̍k/Tâioânōe/Jūn tī 2022 nî 4 goe̍h chhe 2, Pài 6

Lí kiohsī kínáji̍t chútê sī kanlo̍k, gún tiō kanna chò kanlo̍k sioh?

Beh chòhóe lâi chhitthô bô?

4/30 ū choankang ka khui iáchhan tī Pattâu Ho̍kheng Konghn̂g.

5/7, 5/21, 6/4, 6/18 Lóng ū pān Tâigí gínnákò͘ ŏ͘!

Lâi lah! Lâi chia tiō choân Tâigí hó ·bô lah?

You may also like

Leave a Comment