Itti̍t Hông Mn̄g Sī Ánchóaⁿ Beh Kah Gínná Kóng Tâigí, Ài Ánchóaⁿ Ìn? | #28 | QA

by O͘màmà

一直 Hông 問是按盞 Beh Kah 囝仔講台語、愛按盞應?|#28|QA

🦄Siá/Tiongkokōe/SióNgá tī 2016 nî 4 goe̍h chhe 8, Pài 5
🐕E̍k/Tâioânōe/Jūn tī 2022 nî 2 goe̍h 13, Lépài

Choân Tâigí chiàniú abú hoatbūn:

Q: Itti̍t tn̄g ·tio̍h lâng mn̄g kóng sī ánchóaⁿ beh kah gínná kóng Tâigí, tàuté ài ánchóaⁿ ìn?

A:
“Kah gínná kóng Tâigí” íkeng hông tòngchò te̍ksû chênghêng ê sîchūn, ta̍kê siōng ài mn̄g ê būntê tiō sī——
“Gínná kám sī akong amá leh chhōa? Bô nah ē kóng Tâigí?”
“Oah, chiok gâu neh! Nah chiah sèhàn Tâigí tiō thiaⁿ ū?”

Ūiáⁿ, kah gínná kóng Tâigí tiō sī hibāng Tâigí thang hóhóá oa̍h loeh.
Só͘í khaisí hông mn̄g chit khoán būntê, góa tiō ē itti̍t sukhó, tàuté ài ánchóaⁿ chiah thang hō͘ khah chōe lâng liáukái kóng bógí ê tiōngiàu sèng, chaibat hiānchúsî Tâigí bīntùi ê gûiki.
Sīmchì piàⁿsí leh kiámthó, kiámthó beh ánchóaⁿ soatho̍k koh khah chōe lâng chòhóe lâi kóng Tâigí.

M̄koh āu ·lâi hoathiān kîsi̍t katī mā bián chiah ū aple̍k.
Chiâⁿ chōe lâng kinpún bô siūⁿbeh thiaⁿ lí káisoeh, in kanna siūⁿbeh thiaⁿ hóthiaⁿ kántan ê tapàn niâ.
Só͘í góa tiō kā 1 kóa hóthiaⁿ kántan ê tapàn chhoân piānpiān hō͘ ta̍kê chhamkhó.
Nā ta̍kê mā ū chit hāng hoânló ētàng khòaⁿ simchêng súiōng.

 1. Khì ha̍khāu ittēng ēhiáu kóng Pakkiaⁿōe. Tâigí ta̍k lépài khò kanna 1 chiat. Tâigí chēng sèhàn seng o̍h seng iâⁿ.
  去學校一定 ē曉講北京話。台語逐禮拜 kanna 一節。台語從細漢先學先嬴。
 2. Chēng sèhàn kóng Tâigí, khì ha̍khāu kóng Pakkiaⁿōe, sianggí ê gínná lāu ā khah bē sittì.
  從細漢講台語、去學校講北京話、双語 ê 囝仔老 ā 卡袂失智。
 3. Chēng sèhàn kóng Tâigí, khì ha̍khāu kóng Pakkiaⁿōe, sianggí ê gínná lāu ā tiònghong beh koh hó ·khí·lâi khah kín.
  從細漢講台語、去學校講北京話、双語 ê 囝仔老 ā 中風 beh 閣好起來卡緊。
 4. Tâigí chiok pháiⁿ o̍h. Siōng khùnlân ·ê seng o̍h ·khí·lâi, Pakkiaⁿōe, Ji̍tgí, Enggí póchèng bô būntê.
  台語足歹學。上困難个先學起來、北京話・日語・英語保證無問題。
 5. Tâigí ū lôim, Pakkiaⁿōe bô. Kanna ēhiáu Pakkiaⁿōe ê gínná tōahàn o̍h Hoatgí lôim ē ū khùnlân.
  台語有濁音、北京話無。Kanna ē曉北京話 ê 囝仔大漢學法語濁音 ē 有困難。
 6. Bógí chiok tinkùi. 1 khoán gígiân sí ·khì, tiō sī 1 khoán bûnhòa sí ·khì.
  母語足珍貴。一欵語言死去、tiō 是一欵文化死去。

Koh lâi, chiaⁿsi̍t chhōa gínná chhōe kah íkeng bô khùila̍t kóng siuⁿ chōe ê sîchūn, mā ēsái ti̍tchiap kóng,
INŪI CHE TIŌ SĪ GÓA Ê BÓGÍ MĀ SĪ I Ê BÓGÍ Ā!
BÓ BÓ BÓ BÓ BÓ BÓ BÓ BÓ BÓ BÓ BÓ BÓ BÓ BÓ chiok tōasiaⁿ.

#InūiKîsi̍tGóaKohJúSiūⁿbehKaMn̄gSīÁnchóaⁿIM̄KóngBógíÀ
#InūiGóaKatīMāSīGúnTakeÁnneKāGóaMn̄gGóaChiahHôngPhahChhéⁿ


Tionggí goânbûn / 中語原文:

You may also like

Leave a Comment