Ji̍tpúnlâng ê Thêchhéⁿ | #17

by O͘màmà

日本人 ê 提醒|#17

🦄Siá/Tiongkokōe/SióNgá tī 2016 nî 3 goe̍h 25, Pài 5 
🐕E̍k/Tâioânōe/Jūn tī 2022 nî 2 goe̍h chhe 2, Pài 3

Tosiā Kichìn Si̍tá ê Kamá kā gún chháihóng, lo̍hhō͘ thiⁿ koh kah gún búákiáⁿ 3 ê lâng tī konghn̂gá khau hong ak hō͘.

Góa mā m̄sī katī goânté tiō chaiiáⁿ bógí sī ánchóaⁿ chiok iàukín. Góa koh ài katī seng hoánséng, chiah koh hē koatsim lâi kiâⁿ chit tiâu bógí lō͘.

Hibōng thang ū khah chōe lâng tângchê lâi kiâⁿ, kā chit tiâu lō͘ jú ta̍h jú khoah, hō͘ lán ê bógí ētàng hóhóá seⁿthòaⁿ, kiānkhong lâi hoattián.

多謝基進翼仔 ê 柑仔 kā 阮採訪、落雨天閣甲阮母仔子 3 个人 tī 公園仔 khau 風沃雨。

我 mā 不是 katī 原底 tiō 知影母語是按盞足要緊。我閣愛 katī 先反省、chiah 閣下決心來行 chit 條母語路。

希望通有卡多人同齊來行、kā chit 條路愈踏愈闊、乎咱 ê 母語 ē凍好好仔 生炭、健康來發展。

‘SióNgá chiapsiū iuchíián ê Tionggí kàuiok chìnchêng, tiàm chhù chēng sèhàn tiō kóng Tâigí, i ê bógí tiō sī Tâigí. M̄koh SióNgá sêngjīn, seⁿ kiáⁿ liáuāu, i bô ànsǹg sûi hō͘ gínná o̍h Tâigí. Inūi i koh khah hoânló nā sī bīlâi kah in Ji̍tpún ang chòhóe tńg ·khì Ji̍tpún sengoa̍h, gínná bēhiáu kóng Ji̍tgí beh ánchóaⁿ?
Tiantó sī in take tùi gígiân ha̍ksi̍p chiâⁿ ū sim ka thêchhéⁿ, “Lí sī Tâioânlâng, chitmá gínná tī Tâioân sengoa̍h, lí nah m̄ kà gínná kóng *Tâioânōe?”
Tú khaisí SióNgá kámkak chit ê kiàngī chiok hó chhiò, “Góa liân katī ê Tâigí to kóng bē liàntńg à, sī beh ánchóaⁿ kà gínná? Koh ū, Tâigí ta̍kê to íkeng lóng bô leh kóng à, ē siūⁿ kóng katī ánne kám ē siuⁿ kébai?’

『小雅接受幼稚園 ê 中語教育進前、店厝從細漢 tiō 講台語、伊 ê 母語 tiō 是台語。不閣小雅承認、生子了後、伊無按算隨乎囝仔學台語。因爲伊閣卡煩惱 nā 是未來甲 in 日本尫返去日本生活、囝仔袂曉講日語 beh 按盞?
顛倒是 in 乾家對語言學習誠有心 ka 提醒、「汝是台湾人、chitmá 囝仔 tī 台湾生活、汝 nah 不教囝仔講*台湾話?」
Tú 開始小雅感覺 chit ê 建議足好笑、「我連 katī ê 台語都講袂厘返 à、是 beh 按盞教囝仔?閣有、台語逐个都以經 lóng 無 leh 講 à、ē 想講 katī 按呢咁 ē 箱 kébai?」』

*Chù: Tùi Ji̍tpúnlâng lâi kóng Tionggí sī Tionggí, mā sī Tiongkoklâng ê gígiân. Nā kóng tio̍h Tâioân, in tē 1 sîkan tiō sī siūⁿ tio̍h Tâioânōe, Tâigí.

注:對日本人來講中語是中語、mā 是中國人 ê 語言。Nā 講着台湾、in 第一時間 tiō 是想着台湾話、台語。


Tionggí goânbûn / 中語原文:

https://bit.ly/3olcOD5

You may also like

Leave a Comment