Kā Lênghûn Hu Hu | #21

by O͘màmà

Kā 靈魂 Hu Hu|#21

🦄Siá/Tiongkokōe/SióNgá tī 2016 nî 4 goe̍h chhe 4, Pài 1 
🐕E̍k/Tâioânōe/Jūn tī 2022 nî 2 goe̍h chhe 5, Pài 6

https://open.firstory.me/embed/story/ckzaa404e0c930922kz1r5wm2

Chēng liâu ·lo̍h·khì pān Tâigí ê oa̍htōng kàu taⁿ íkeng 1 kò goe̍h à.

Kîsi̍t pān oa̍htōng m̄nā khai sîkan leh chúnpī, liânlo̍k kap soanthoân, góa khai siōng chōe sîkan ·ê sī tī oa̍htōng kiatsok liáuāu.
Ta̍k pái oa̍htōng pān soah, góa lóng ài khai chiok chōe sîkan chiah thang siauhòa.

從潦落去辦台語 ê 活動到今以經一個月 à。

其實辦活動不nā 開時間 leh 準備 kap 連絡、我開上多時間个是 tī 活動結束了後。
逐擺活動辦 soah、我 lóng 愛開足多時間 chiah 通消化。

Siauhòa sòaⁿténg khaikáng khòaⁿ tio̍h siàuliânke chòhóe kóng Tâigí ê kámtōng;
Siauhòa káng soah, kā siàuliânke kó͘lē, “Eh! Lín Kohiông ittēng ài kò͘ ho͘ tiâu neh! Nā liân lín hia to hāmlo̍h, góa tiō m̄chai beh khì tóūi kóng Tâigí à.”;
Tiō liân chiâⁿsi̍t kìⁿ tio̍h bīn, kanna kantan kóng 1 kù “Lí hó.” (Inūi 2 chiah gínná siuⁿ hoan, si̍tchāi chiâⁿ pháiⁿ kah ta̍k ê lâng hóhóá kóng tio̍h ōe)
To náchhiūⁿ leh kā góa ê lênghûn hu hu.

消化線頂開講看着少年家做伙講台語 ê 感動;
消化講 soah、kā 少年家鼓勵「Eh!恁高雄一定愛顧 hō͘ tiâu neh!Nā 連恁 hia to 陷落、我 tiō 不知 beh 去叨位講台語 à。」
Tiō 連正實見着面、kanna 簡單講一句「汝好。」(因爲 2 隻囝仔 siuⁿ 番、實在誠歹甲逐个人好好仔講着話)
都 ná像 leh kā 我 ê 靈魂 hu hu。

Ta̍k pái oa̍htōng soah, góa lóng ài siauhòa chiok kú chiok kú.
Chiah thang hunpia̍t ·chhut·lâi, chiaê kámtōng lāité, ūiáⁿ ū chiok chōe hoaⁿhí, m̄koh khangchhùi kap thàngthiàⁿ mā chiok chōe.

逐擺活動 soah、我 lóng 愛消化足久足久。
Chiah 通分別出來、chiaê 感動內底、有影有足多歡喜、不閣空嘴 kap 痛疼 mā 足多。

Tú khaisí pān oa̍htōng ê sî, khòaⁿ tio̍h bīniú choán tah oa̍htōng bûnchiuⁿ, iauchhiáⁿ ta̍kê lâi chhamka.
I siá 1 kù ōethâu——Kóaⁿkín lâi chūjiân chūchāi tiō kā bógí oa̍h ·khí·lâi!

Tú 開始辦活動 ê 時、看着面友轉貼活動文章、邀請逐个來參加。
伊寫一句話頭——趕緊來自然自在 tiō kā 母語學起來!

Tio̍h ā.
Chūjiân chūchāi tiō kā bógí oa̍h ·khí·lâi.
Nah piàn chò chiah hihán, chiah khùnlân ê tāichì à?

Tio̍h ā。
自然自在 tiō kā 母語學起來。
Nā 變做 chiah 稀罕、chiah 困難 ê 代志 à?

M̄koh gún iábōe hòngkhì ā.
Lí mā tàutīn lâi hó ·bô?
4 goe̍h chhaputto ta̍k lépài to ū oa̍htōng ŏ͘.

不閣阮亜未放棄 ā。
汝 mā 鬥陣來好無?
4 月差不多逐禮拜都有活動 ŏ͘。

4/9 Pài 6, Tâigí kò͘sū, Bînseng Siākhu
4/23 Pài 6, Tâigí sió bu̍tlí, Bînseng Siākhu
4/30 Pài 6, Tâigí iáchhan, Sin Pattâu Ho̍kheng Konghn̂g

4/9 拜六、台語故事、民生社區
4/28 拜六、台語小物理、民生社區
4/30 拜六、台語野餐、新北投復興公園


Tionggí goânbûn / 中語原文:

https://bit.ly/3smzzHU

You may also like

Leave a Comment