Kachài Kinnî Ū 229 | #4

by O͘màmà

加再今年有 229|#4

🦄Siá/Tiongkokōe/SióNgá tī 2016 nî 2 goe̍h 29, Pài 1
🐕E̍k/Tâioânōe/Jūn tī 2022 nî Chiaⁿ goe̍h 22, Pài 6

Kachài kinnî ū 229

加再今年有 229

Inūi ū 229 4 nî chiah ū 1 pái ê 2 goe̍h 29 
Ētàng hō͘ góa bih ·khí·lâi 
Sio hiohchhoán ·1·ē

因爲有 229 四年 chiah 有一擺 ê 2 月 29 
Ē凍 hō͘ 我米起來 
小宿喘一下

Kéchò che m̄ sī chiapsòa 228 khaisí, Tiongkok kā lán Tâioân tōa tô͘sat hit tōaⁿ ji̍tchí ê bó͘ 1 ji̍t; 
Kéchò katī chiok chèngsiông ·ê; 
Kèsio̍k kéchò iáu koh ū lísióng; 
Kéchò koh ū ētàng phahpiàⁿ ê bo̍kphiau; 
Kéchò lán bô hông bia̍tcho̍k, kéchò bô chit chân tāichì;
Kéchò katī bô m̄káⁿ kā ba̍kchiu peh ho͘ khui.

假做這不是接續 228 開始、中國 kā 咱台湾大屠殺 hit 段日子 ê 某一日; 
假做 katī 足正常个; 
繼續假做夭閣有理想; 
假做閣有 ē凍打拼 ê 目標; 
假做咱無 hông 滅族、假做無 chit 層代志;
假做 katī 無不敢 kā 目周扒 ho͘ 開。

Sim lāi sīmchì thauthauá leh oànchheh Sī ánchóaⁿ m̄ sī tī 229 khaisí Tī 4 nî chiah 1 pái ê 229 khaisí Nā Tiongkoklâng sī tī 2 goe̍h 29 hit ji̍t hiônghiông kā Tâioânlâng sàusiā, 
lán tiō ētàng kā chia ê kankhó͘ chhàng koh khah chhim, chhàng koh khah kú.

心內甚至偷偷仔 leh 怨切 
是按盞不是 229 開始
Tī 四年 chiah 一擺 ê 229 開始 
Nā 中國人是 tī 2 月 29 hit 日雄雄 kā 台湾人掃射、
咱 tiō ē凍 kā chia ê 艱苦 chhàng 閣卡深、chhàng 閣卡久。

Lán tiō ēēng 4 nî chiah bīntùi 1 pái; 
Lán tiō ēēng 4 nî chiah mn̄g 1 pái, mn̄g chia ê lâng nah ē koh m̄ hònghā; 
Lán tiō ēēng koh khah kantan ka pàng ho͘ bēkì, bēkì chit ê gōalâi chèngkoân iōng gōa chōe chhèngchí, khai gōa kú ê sîkan, iōng sianhiat kā Tâioân sé, 1 pái koh 1 pái.

咱 tiō ē用四年 chiah 面對一擺; 
咱 tiō ē用四年 chiah 問一擺、問 chia ê 人 nah ē 閣不放下; 
咱 tiō ē用閣卡簡單 ka 放 ho͘ 袂記、袂記 chit ê 外來政權用外多銃子、開外久 ê 時間、用鮮血 kā 台湾洗、一擺閣一擺。

Lán tiō ēēng koh khah kantan tiō chiapsiū hiaê kóng kah chiâⁿ khinkhó ê “Sìkè lóng ū lâng leh siophah ā.” 
M̄koh in bô kā lí kóng, chia ê gia̍h chhèng ê Tiongkok pengá, 1 kò goe̍h lāi 20 bān lia̍p chhèngchí khui ·chhut·khì, tùihù Tâioân tósū téngkoân bôài chiapsiu in si̍tbîn thóngtī ê lâng.

咱 tiō ē用閣卡簡單 tiō 接受、接受 hiaê 講假誠輕可 ê「四界 lóng 有人 leh 相打 ā」。 
不閣 in 無 kā 汝講、chia ê 舉銃 ê 中國兵仔、一個月內 20 萬粒銃子開出去、對付台湾島嶼頂koân 無愛接受 in 植民統治 ê 人。

Siōng iù ·ê, 1 hòe. Hō͘ ábu phō ·leh, tī chhiathâu hông iōng toá phut ·sí. 
Siōng lāu ·ê, 71 hòe. Bih tiàm chhù ·ni̍h, mā sī hō͘ chhèngchí tōaⁿ ·tio̍h. 
Thâi siōng chōe ·ê, sī ūi tio̍h katī bīlâi khiā ·chhut·lâi, 20 hòe kàu 30 hòe ê siáuliânke.

上幼个、1 歲。Hō͘ 阿母抱塊、tī 車頭 hông 用刀仔咈死。 
上老个、71 歲。米店厝裡、mā 是 hō͘ 銃子彈着。 
刣上多个、是爲着 katī 未來 khiā 出來、20 歲到 30 歲 ê 少年家。

Ti̍tti̍t thâi, ti̍tti̍t thâi, thâi kah 5 goe̍h tiong.

直直刣、直直刣、刣到五月中。

Ti̍tti̍t thâi, thâi kah múi 300 ê lâng tiō ū 1 ê hông thâi ·sí. 
Ti̍tti̍t thâi, thâi kah Tâioânlâng bô hoattō͘ khiākhí. 
Ti̍tti̍t thâi, thâi kah Tâioânlâng bē koh chûnchāi. 
Ti̍tti̍t thâi, thâi kah choânpō͘ ê lâng lóng piànchò Tiongkoklâng. 
Ti̍tti̍t thâi, thâi kah si̍tbîn ūkàu sêngkong. 
Ti̍tti̍t thâi, thâi kah ta̍kê tùi khióngpò͘ thóngtī siàuliām kah. 
Ti̍tti̍t thâi, thâi kàu taⁿ, lán ê náu koh iōng hia ê mi̍hkiāⁿ leh thâi lán katī, thâi lán ê gínná.

直直刣、刣甲每 300 个人 tiō 有 1 个 hông 刣死。 
直直刣、刣甲台湾人無法度 khiā起。 
直直刣、刣甲台湾人袂閣存在。 
直直刣、刣甲全部 ê 人 lóng 變做中國人。 
直直刣、刣甲植民有kàu 成功。 
直直刣、刣甲逐个對恐怖統治賬念甲。 
直直刣、刣到今、咱 ê 腦閣用 hia ê 物件塊刣咱 katī、刣咱 ê 囝仔。

#IōngSatjînHiongchhiúSiáÊLe̍ksúBehÁnchóaⁿKíliām228? #SīBehKíliāmInSi̍tbînKahGōanīSêngkóngSioh? #NāLíM̄batKámkakKankhó͘KámkakThíjio̍k #LíBehÁnchóaⁿKóngKatīSīTâioânlâng

#用殺人兇手寫ê歷史beh按盞紀念228? #是卜紀念in植民甲外哖成功sioh? #Nā汝不bat感覺艱苦感覺恥辱 #汝卜按盞講katī是台湾人


Tionggí goânbûn / 中語原文:

https://bit.ly/34bHU9t

You may also like

Leave a Comment