Kóng Tâigí O̍h Tâibûn Chò Thiⁿkongá Kiáⁿ | #11

by O͘màmà

講台語學台文做天公仔子|#11

🦄Siá/Tiongkokōe/SióNgá tī 2016 nî 3 goe̍h 14, Pài 1 
🐕E̍k/Tâioânōe/Jūn tī 2022 nî Chiaⁿ goe̍h 28, Pài 5

Chìnchêng kám m̄ sī chiâⁿ sîkiâⁿ “Nā lí chiaⁿsi̍t ū sim beh chò, kuiê útiū lóng ē lâi kā lí tàusaⁿkāng”?

進前咁不是誠時行「Nā 汝正實有心 beh 做、歸个宇宙 lóng ē 來 kā 汝鬥相共」?

Kináji̍t Tâigí POJ khò tē 1 pái siōngkhò.

今仔日台語白話字課第一擺上課。

4 ê bô chiok 4 hòe ê gínná, 
3 ê chiàniú abú, 
koh ū 1 ê 
chē chhiaukòe tiámpòaⁿ cheng ê chhia, pôaⁿchhia 2 pái ísiōng, 
choankang lâi kà Tâigí POJ ê Tân HongHūi sianseⁿ.

4 个無足 4 歲 ê 囝仔、 
3 个戰友阿母、 
閣有 1 个 
坐超過點半鐘 ê 車、盤車 2 擺以上、 
專工來教台語白話字 ê 陳豐惠先生。

Ūiáⁿ siáu hóūn! Ū chiahnī chán ê sianseⁿ. Ka mn̄g siáⁿ i lóng chai, siáⁿmih khiuⁿkháu to ū iánkiù. Koh bānsū gínná iusian, phòeha̍p gínná abú ê sîkan kap tētiám.

有影 siáu 好運!有 chiahnī 贊 ê 先生。Kā 問 siáⁿ 伊 lóng 知、siáⁿmih 腔口 to 有研究。閣萬事囝仔優先、配合囝仔阿母 ê 時間 kap 地點。

Ūiáⁿ siáu hóūn! Ū chiahnī chán ê Tâigí chiàniú. Ta̍k ê lâng katī ài káikoat ê tāichì lóng sǹg bē liáu, ta̍kê lóng ū samput gō͘sî ē lia̍hkông ê gínná. M̄koh mā sī chiahnī kutla̍t phahpiàⁿ kā katī íkeng phàngkìⁿ chiok kú ê bógí khioh ·tńg·lâi.

有影 siáu 好運!有 chiahnī 贊 ê 台語戰友。逐个人 kātī 愛解決 ê 代志 lóng 算袂了、逐个 lóng 有三不五時 ē 掠狂 ê 囝仔。不閣 mā 是 chiahnī 骨力打拼 kā katī 以經紡見足久 ê 母語拾返來。

Àmsî kā POJ ê CD the̍h chhutlâi pàng lâi thiaⁿ ê sî, koh siu tio̍h chiàniú chi 1 sàng sìnsit lâi hôepò, kóng i kináji̍t ēpo͘ chhōe katī ê abú chòhóe ho̍ksi̍p cháikhí ê khòtêng.

暗時 kā 白話字 ê CD 提出來放來听 ê 時、閣收着戰友之一送訊息來回報、講伊今仔日下晡尋 katī ê 阿母做伙複習早起 ê 課程。

Sītōa ê Tâigí tongjiân hó kòe lán, tàusaⁿkāng kóng siáu chōe lâi chòlē. Amá chiâⁿ tekì, abú chiàniú mā o̍h tio̍h chiok chōe.

示大 ê 台語當然好過咱、鬥相共講 siáu 多來做例。阿媽誠得意、阿母戰友 mā 學着足多。

Chia̍h kàu chit ê hòe, ētàng hoaⁿhoaⁿhíhí kah abú chòhóe o̍h abú ê ōe. Koh khah ánchóaⁿ siūⁿ to ná leh bînbāng.

食到 chit ê 歲、ē凍歡歡喜喜甲阿母做伙學阿母 ê 話。閣卡 ánchóaⁿ 想 to ná leh 眠夢。

Chū khaisí tī Bīnchheh thó kiùpeng, cháuchhōe Tâigí chiàniú kàu taⁿ, m̄chai tn̄g tio̍h gōa chōe sú lâng kámtōng ê tāichì.

自開始 tī 面冊討救兵、走尋台語戰友到今、不知撞着外多使人感動 ê 代志。

Útiū à! Góa chaiiáⁿ lí khaisí tàukhachhiú à! Koh siótán 1 ·ē, gún sûi tiō beh lâi iōng Tâibûn siá fanpage à!

宇宙 à!我知影汝開始鬥脚手 à!閣小等一下、阮隨 tiō beh 來用台文寫 fanpage à!

#Ta̍kêChòhóeLâiKóngTâigí 
#SiáTâibûn 
#Tha̍kTâibûn #Hóbô?

#逐个做伙來講台語 
#寫台文 
#讀台文 #好無?


Tionggí goânbûn / 中語原文:

https://bit.ly/3H4e0Cd

You may also like

Leave a Comment