M̄thang Khì Koài Lāutōalâng M̄ kah Gínná Kóng Tâigí, Katī Ài Seng Choân Tâigí | #6

by O͘màmà

不通去怪老大人不甲囝仔講台語、Katī 愛先全台語|#6

🦄Siá/Tiongkokōe/SióNgá tī 2016 nî 3 goe̍h chhe 6, Lépài
🐕E̍k/Tâioânōe/Jūn tī 2022 nî Chiaⁿ goe̍h 25, Pài 2

Iūkoh khoàⁿ tio̍h lâng leh thólūn lāutōalâng sī ánchoáⁿ m̄ kah gínná kóng Tâigí. 
Thiaⁿkóng chitmá m̄nā pakpō͘,m̄nā Tâilâm, liân Kohiông to hāmlo̍h à.

又閣看着人 leh 討論老大人是 ánchóaⁿ 不甲囝仔講台語。 
听講 chitmá 不那北部、不那台南、連高雄都陷落 à。

Sūsi̍t sī, Soántek siáⁿmih gígiân lâi súiōng khansia̍p tio̍h chiâⁿ chōe kèta̍t ê phoàⁿtoàn. 
Chiâⁿ chōe sītōalâng tiāⁿtiāⁿ lia̍hchún kóng katī kah gínná kóng Pakkiaⁿōe sī inūi koànsì à niâ, soah bô tìkak tio̍h āupiah ìsek ū hông chhauchok.

事實是、選擇 siáⁿmih 語言來使用牽涉着誠多價值 ê 判斷。 
誠多示大人定定掠準講 katī 甲囝仔講北京話是因爲慣勢 à niâ、煞無智覺着後壁意識有 hông 操作。

Khólêng sī éngkòe katī kóng Tâigí ū bô hó ê kenggiām; Khólêng sī hoânló gínná kóng Tâigí ē hông chò kìhō; Mā khólêng sī kiaⁿ gínná kóng Tâigí khì tha̍kchheh ē tòe lâng bē tio̍h…. lóng ū khólêng.

可能是永過 katī 講台語有無好 ê 經驗;可能是煩惱囝仔講台語 ē hông 做記號;Mā 可能是驚囝仔講台語去讀書 ē tòe 人袂着⋯ lóng 有可能。

Í góa katī tī pakpō͘ ê chōnghóng, chitmá gínná 3 hòe poàⁿ, chiok kantan tiō chhōe tio̍h Jı̍tgí gínná phōaⁿ, Tâigí gínná phoāⁿ soah chhōe ā chhōe, chhōe lóng bô. 
Sı̍tchāi chiok hoânló Tâigí ê bīlâi. Sīmchì ū siǎnpái jīnûi sı̍tbîn ê gígiân chèngchhek tī Tâioân íkeng oânsêng ā.

以我 katī 北部 ê 狀況、chitmá 囝仔 3 歲半、足簡單 tiō 尋着日語囝仔伴、台語囝仔伴煞尋 ā 尋、尋 lóng 無。
實在足煩惱台語 ê 未來。甚至有 siănpái 認爲植民 ê 語言政策 tī 台湾以經完成 ā。

Góa katī kah gínná choân Tâigí kàu 3 hòe poàⁿ ê kenggiām sī ánne: 
Súiōng siáⁿmih gígiân chiônglâi m̄sī kò͘jîn ê būntê, sī kiatkò͘ būntê.

我 katī 甲囝仔全台語到 3 歲半 ê 經驗是按呢:
使用 siáⁿmih 語言從來不是個人 ê 問題、是結構問題。

Chinchiàⁿ m̄thang khì koài lāutōalâng m̄ kah gínná kóng Tâigí, ài ùi katī seng khaisí chò, bôlūn lí kám ū gínná lóng kāngkhoán. 
Chīnle̍k choân Tâigí, bôlūn siáⁿmih sîkan siáⁿmih só͘chāi lóng kóng Tâigí. M̄nā tiàm chhù ·ni̍h kóng, m̄nā kah khah se̍ksāi ê lâng kóng, tiōngtiám sī katī seng khuichhùi kóng. 
Ánne Tâigí chiah ū oa̍hlō͘.

眞正不通去怪老大人不甲囝仔講台語、愛 ùi katī 先開始做、無論汝咁有囝仔 lóng 仝欵。
盡力全台語、無論 siáⁿmih 時間 siáⁿmih 所在 lóng 講台語。不那店厝裡講、不那甲卡熟事 ê 人講、重點是 katī 先開嘴講。
Ánne 台語 chiah 有活路。


Tionggí goânbûn / 中語原文:
https://bit.ly/3odniV9

You may also like

Leave a Comment