Nā Lán Sitkhì 1 Khoán Gígiân | #7

by O͘màmà

Nā 咱失去一欵語言|#7

🦄Siá/Tiongkokōe/SióNgá tī 2016 nî 3 goe̍h chhe 7, Pài 1
🐕E̍k/Tâioânōe/Jūn tī 2022 nî Chiaⁿ goe̍h 25, Pài 2

“Nā lán sitkhì 1 khoán gígiân, lán tiō sī sitkhì kúi la̍k ê sèkí ê lâng sī áncho khì jīnbat sîkan, sùkùi, háiiûⁿ sengbu̍t, lo̍ká, ēēng chia̍h ê hoelúi, sò͘ha̍k, hongkéng, sînōe, bīti ê itchhè, kap lán ta̍kkang sengoa̍h ê ji̍tsiông.” — “Gígiân Sí ·Khì ê Sî” (2007) chokchiá / gígiânha̍k ha̍kchiá K. David Harrison

「Nā 咱失去一欵語言、咱 tiō 是失去幾六个世紀 ê 人是 ánchóaⁿ 去認bat 時間・四季・海洋生物・鹿仔・ē用食 ê 花蕊・數學・風景・神話・未知 ê 一切、甲咱逐工生活 ê 日常。」 — — 「語言死去 ê 時」作者 / 語言學學者 K. David Harrison


Tionggí goânbûn / 中語原文:

https://bit.ly/3r2EVsE

You may also like

Leave a Comment