Oa̍htōng Hiāntiûⁿ Po̍kchà Mā Hósńg | #18

by O͘màmà

活動現場爆炸 Mā 好sńg|#18

🦄Siá/Tiongkokōe/SióNgá tī 2016 nî 3 goe̍h 26, Pài 6 
🐕E̍k/Tâioânōe/Jūn tī 2022 nî 2 goe̍h chhe 2, Pài 4

Pān 1 pái oa̍htōng tiō ài kóng 1 pái.
M̄sī m̄ chaiiáⁿ gún kiáⁿ ū gōa siáu,
chhōa 2 ê 3 hòe pòaⁿ ê gínná pān oa̍htōng, ná chhinchhiūⁿ sinkhu téng pa̍k 2 lia̍p chàtōaⁿ,
putkoánsî ē po̍kchà, ti̍tti̍t po̍kchà.

辦一擺活動 tiō 愛講一擺。
不是不知影阮子有外 siáu、
chhōa 2 个 3 歲半 ê 囝仔辦活動、ná 親像身軀頂縛 2 粒炸彈、
不管時 ē 爆炸、直直爆炸。

1 ê hiòng tangpêng po̍kchà, 1 ê hiòng saipêng po̍kchà.
Chò mámah ·ê m̄ chaiiáⁿ beh hiòng tó 1 pêng khì, hông thoa ·leh, bē tín bē tāng.
Kiatkó tiō sī 2 ê lóng ti̍tti̍t po̍kchà.

一个向東平爆炸、一个向西平爆炸。
做媽媽个不知影 beh 向叨一平去、hông 拖 leh、袂振袂動。
結果 tiō 是 2 个 lóng 直直爆炸。

Hó kachài, ta̍k ūi apah apak mā lóng chiok théliōng ·ê, khòaⁿ tóūi khiám lâng tiō khì sûi tàu khachhiú.
Tàusaⁿkāng pâi tiⁿliāu, tàusaⁿkāng chio gínná khì gōakháu sńg satbûn pho.
Satbûn chúi iā kah móa sìkè, Carlo ba̍kchiu ·nih·1·ē to bô tiō kóaⁿkín khì tàu khoán, kanna kiaⁿ gínná ku̍t ·tó.

好加再、逐位阿爸阿母 mā lóng 足體諒个、看叨位欠人 tiō 隨去鬥脚手。
鬥相共排甜料、鬥相共 chio 囝仔去外口 sńg 雪文 pho。
雪文水 iā 甲滿四界、Carlo 目周 nih 一下都無 tiō 趕緊去鬥欵、kanna 驚囝仔滑倒。

Momo seng piàn mô͘su̍t kā gínná siâⁿ ·kòe.
Khaisí kóng kò͘sū, kesi koh khah chōe.
Kóng Tāuiû Chhōe Chhinchiâⁿ, chiaⁿsi̍t kā chhinchiâⁿ lóngchóng chhōa ·lâi à!

Momo 先變魔術 kā 囝仔 siâⁿ 過。
開始講故事、家私閣卡多。
講豆油尋親成、正實 kā 親成 lóng總𤆬來 à!

Goânlâi kóng 1 ê kó͘sū ētàng kóng kah hō͘ gínná khòaⁿ ·tio̍h phīⁿ ·tio̍h chhùichi̍h mā tam ·tio̍h.
Liân siáu aBêng*2 to ētàng chē leh tiāmtiāmá thiaⁿ neh!

原來講一个故事 ē凍講甲 hō͘ 囝仔看着鼻着嘴舌 mā tam 着。
連 siáu 阿明*2 都 ē凍坐 leh 店店仔听 neh!

Nā tùi chiah siáu ê aBêng*2 to ētàng chiah théliōng, koh thang hō͘ in chiah tâuji̍p, góa sitchāi m̄ chaiiáⁿ koh ū tóūi pí chia khah hósńg à lah!
Lí koh m̄ kóaⁿkín lâi?
Chòhóe lâi kóng Tâigí ò͘!

Nā 對 chiah siáu ê 阿明*2 都 ē凍 chiah 體諒、閣通 hō͘ in chiah 投入、我實在不知影閣有叨位比 chia 卡好sńg à lah!
汝閣不趕緊來?
做伙來講台語 ò͘!


Tionggí goânbûn / 中語原文:

https://bit.ly/3uCkDZh

You may also like

Leave a Comment