POJ Khò Tàu Sio Pò | #Kangsiong

by O͘màmà

POJ 課鬥相報|#工商

🦄Siá/Tiongkokōe/SióNgá tī 2016 nî 3 goe̍h 20, Lépài 
🐕E̍k/Tâioânōe/Jūn tī 2022 nî Chiaⁿ goe̍h 31, Pài 1

Sòaⁿténg Tâigí POJ sin khòtêng iū koh lâi ā 
Tī chhù hūkīn iá chhōe bô túhó khòtêng ê lâng Ētàng iōng che o̍h! 
Chiâⁿsi̍t chiok ū pangchan ŏ͘! 
Tâigí ittēng ài ēhiáu tha̍k ēhiáu siá, chìnpō͘ chiah ē siōng kín!

線頂台語 POJ 新課程又閣來 ā 
Tī 厝附近亜尋無 tú好課程 ê 人 Ē凍用這學!正實足有幇贊 ŏ͘! 
台語一定愛 ē曉讀 ē曉寫、進步 chiah ē 上緊!

Bāngliān / 網鍊:

Hoatpò͘ ji̍tkî: 2016 nî 3 goe̍h 19 Tâigí POJ kichhó͘ 07,08: Chúim

Tùisiōng: Tâigí ēhiáu kóng, bēhiáu siá ê lâng

發布日期:2016 年 3 月19 台語 POJ 基礎 07・08:子音

對象:台語 ē曉講、袂曉寫 ê 人


Tâigí Poa̍h Kámchêng | Tōalâng Khaikáng 03 | #Kangsiong

台語 Poa̍h 感情|大人開講|#工商

🦄Siá/Tiongkokōe/SióNgá tī 2016 nî 3 goe̍h 20, Lépài 
🐕E̍k/Tâioânōe/Jūn tī 2022 nî Chiaⁿ goe̍h 31, Pài 1

Tâigí Poa̍h Kámchêng | Tōalâng Khaikáng 03 
Ti̍tpò bāngliān: ***

台語 Poa̍h 感情|大人開講 03 
直播網鍊:***


Tionggí goânbûn / 中語原文:

https://bit.ly/35q9S1l

You may also like

Leave a Comment