Tâigí Poa̍h Kámchêng | Gínná Khaikáng 02 | #Kangsiong

台語 Poa̍h 感情|囝仔開講 02|#工商

🦄Siá/Tiongkokōe/SióNgá tī 2016 nî 3 goe̍h 18, Pài 5 
🐕E̍k/Tâioânōe/Jūn tī 2022 nî Chiaⁿ goe̍h 29, Pài 6

Tâigí Poa̍h Kámchêng | Gínná Khaikáng 01 | Ti̍tpò bāngliān: ***

台語 Poa̍h 感情|囝仔開講 02 直播網鍊:***


Sūtāi Iáchhan Tētiám Kongkò | #Kangsiong

師大野餐地點公告|#工商

🦄Siá/Tiongkokōe/SióNgá tī 2016 nî 3 goe̍h 18, Pài 5 🐕E̍k/Tâioânōe/Jūn tī 2022 nî Chiaⁿ goe̍h 29, Pài 6

3/19 Sutāi iáchhan tētiám kongkò!!

3/19 師大野餐地點公告!!

Tosiā kokūi tàu sio pò Sūtāi ū hō͘jia ê só͘chāi. M̄koh kikimhōe oa̍htōng pān tī 162 hō, só͘í nā hō͘ lâi, chhiáⁿ ta̍kê ti̍tchiap lâi 162 hō (Sūtāi chiàⁿmn̂g) chia, 129 hō Tô͘sukoán hāukhu tùibīn. Ti̍tti̍t kiâⁿ, tiō ē kàu Bûnha̍k īⁿ tōalâu. Koh hiòng chiân kiâⁿ, tiō kàu Sêng tōalâu. Beh lo̍h Sêng tōalâu B1 hōegīsek ê tiānthui / lâuthui hūkīn tiō ū “ū hō͘jia ê pòaⁿ sekgōa khongkan”. Suibóng m̄sī chháupo͘, m̄koh ū (bēkì sī ângmn̂gthô͘ āsī chhâthâu châichit ê) íá.

多謝各位鬥相報師大有雨遮 ê 所在。不閣基金會活動辦 tī 162 號、所以 nā 雨來、請逐个直接來 162 號(師大正門)chia、129 號圖書館校區對面。直直行、tiō ē 到文學院大樓。閣向前行、tiō 到誠大樓。Beh 落誠大樓 B1 會議室 ê 電梯 / 樓梯附近 tiō 有「有雨遮 ê 半室外空間」。雖罔不是草埔、不閣有(袂記是紅毛塗 ā是柴頭材質 ê)椅仔。

ABêng*2 bînáchài kah lí sionghōe!

阿明*2 明仔再甲汝相會!

Soatbêng: Inūi hit ji̍t bô siōngkhò, Hêngchèng tōalâu bô khui, bô hoattō͘ ti̍tchiap thàng kàu Sêng tōalâu. Nā ùi chiàⁿmn̂g ji̍p ·lâi, chhiáⁿ chhamkhó lâuōe ·ni̍h ê tētô͘.

說明:因爲 hit 日無上課、行政大樓無開、無法度直接痛到誠大樓。Nā ùi 正門入來、請參考留話裡 ê 地圖。


Tionggí goânbûn / 中語原文:
https://bit.ly/3AJQNmh

You may also like

Leave a Comment