Tâigí Gínná Kó͘ Oa̍htōng | #Kangsiong

by O͘màmà
https://open.firstory.me/embed/story/ckzaa404e0c930922kz1r5wm2

Tâigí Poa̍h Kámchêng | Gínná Khaikáng | #Kangsiong

台語 Poa̍h 感情|囝仔開講|#工商

🦄Siá/Tiongkokōe/SióNgá tī 2016 nî 4 goe̍h chhe 1, Pài 5 
🐕E̍k/Tâioânōe/Jūn tī 2022 nî 2 goe̍h chhe 5, pài 6

Bāngliān / 網鍊:***


Tâigí Gínná Kó͘ Oa̍htōng | #Kangsiong

台語囝仔古活動|#工商

🦄Siá/Tiongkokōe/SióNgá tī 2016 nî 4 goe̍h chhe 2, Pài 6
🐕E̍k/Tâioânōe/Jūn tī 2022 nî 2 goe̍h chhe 5, pài 6

4/9 Tâigí gínnákó͘ beh chhiáⁿ Lîm KaÎ pìsutiúⁿ lâi kóng kó͘sū ā~

4/9 台語囝仔古 beh 請林佳怡秘書長來講故事 ā~

Inūi tiûⁿtē khongkan iúhān, ū chhùbī ê lâng chhiáⁿ sàng sìnsit kòe ·lâi chiah ē hoat iauchhiáⁿ hō͘ ·lí. Ū lâuōe chiah sǹg sī ū pòmiâ ŏ͘.

因爲場地空間有限、有趣味 ê 人請送訊息過來 chiah ē 發邀請 hō͘ 汝。有留話 chiah 算是有報名 ŏ͘。

🌊Bo̍ktek: Hō͘ ū ìgoān kah gínná kóng Tâigí ê pēbú hō͘siong se̍ksāi. 
Hō͘ gínná chiapchhiok khah chōe kóng Tâigí ê lâng kah khoânkéng. 
Tn̂gkî, tēngkî pān Tâigí oa̍htōng.

目的: Hō͘ 有意愿甲囝仔講台語 ê 父母互相熟事。 
Hō͘ 囝仔接觸卡多講台語 ê 人甲環境。 
長期・定期辦台語活動。

🌿Tùisiōng: Chúiàu sī iábōe khì ha̍khāu, siūⁿbeh kóng Tâigí ê gínná. Pa̍tê nîhòe ê gínná nā ū chhùbī mā hoangêng.

對象: 主要是亜未去學校、想beh 講台語 ê 囝仔。別个年歲 ê 囝仔 nā 有趣味 mā 歡迎。

🦖4/9 Oa̍htōng lāiiông:
Tâigí kóng kò͘sū, Tâigí gínná koa
Chúkáng: Lîm KaÎ (Tâioân Suhoān Tāiha̍k Tâioân Gí Bûn Ha̍k Hē Phoksūseng, Tâioân Bógí Liânbêng Pìsutiúⁿ)

4/9 活動內容:
台語講故事、台語囝仔歌
主講:林佳怡(台湾師範大學台湾語文學系博士生、台湾母語聯盟秘書長)

Ha̍ppān: Lí KangKhioh KiKimhōe

合辦:李江却基金會

🥭Hùiiōng: Gínná: 100
Tōalâng: 150

費用: 囝仔:100
大人:150

*Oa̍htōng hiāntiûⁿ ē hipsiōng, nā suiàu kā siòngphìⁿ phah ho͘ bū chhiáⁿ thêchá kā gún kóng.

*活動現場 ē hip相、nā 須要 kā 相片打 ho͘ 霧請提早 kā 阮講


Tâigí Poa̍h Kámchêng | Tōalâng Khaikáng 5 | #Kangsiong

台語 Poa̍h 感情|大人開講 5|#工商

🦄Siá/Tiongkokōe/SióNgá tī 2016 nî 4 goe̍h chhe 3, Lépài
🐕E̍k/Tâioânōe/Jūn tī 2022 nî 2 goe̍h chhe 5, pài 6

1:41

Kináji̍t àmsî 10:30
Tōalâng Tâigí sòaⁿténg khaikáng.

Chútê sī niáuá!

Ū Gmail kháuchō, tàu Google Hangouts tiō ētàng chhamka. 
Kóaⁿkín lâuōe pòmiâ!
Pháiⁿsè chhamka mā ētàng chúnsî lâi siuthiaⁿ, khaisí chìnchêng 10 huncheng ē kongpò͘ siuthiaⁿ bāngliān ŏ͘.

22:14

10:30 Lépài tōalâng sòaⁿténg Tâiggí khaikáng 5
Kináji̍t ê chútê: niauá.
Bāngliān / 網鍊:***


Tionggí goânbûn / 中語原文:

https://bit.ly/3oqUbhk

You may also like

Leave a Comment