Tâigí Gínná Kó͘ Oa̍htōng | #Kangsiong

by O͘màmà

台語囝仔古活動|#工商

🦄Siá/Tiongkokōe/SióNgá tī 2016 nî 3 goe̍h 19, Pài 6 
🐕E̍k/Tâioânōe/Jūn tī 2022 nî Chiaⁿ goe̍h 30, Lépài

3/26 Tâigí gínnákó͘ beh chhiáⁿ phúlo͘h ê Momo lâi kóng kó͘sū ā~

3/26 台語囝仔古 beh 請 púlo͘h ê Momo 來講故事 ā~

Inūi tiûⁿtē khongkan iúhān, ū chhùbī ê lâng chhiáⁿ sàng sìnsit kòe ·lâi chiah ē hoat iauchhiáⁿ hō͘ ·lí. Ū lâuōe chiah sǹg sī ū pòmiâ ŏ͘.

因爲場地空間有限、有趣味 ê 人請送訊息過來 chiah ē 發邀請 hō͘ 汝。有留話 chiah 算是有報名 ŏ͘。

🌊Bo̍ktek: Hō͘ ū ìgoān kah gínná kóng Tâigí ê pēbú hō͘siong se̍ksāi. 
Hō͘ gínná chiapchhiok khah chōe kóng Tâigí ê lâng kah khoânkéng. 
Tn̂gkî, tēngkî pān Tâigí oa̍htōng.

目的: Hō͘ 有意愿甲囝仔講台語 ê 父母互相熟事。 
Hō͘ 囝仔接觸卡多講台語 ê 人甲環境。 
長期・定期辦台語活動。

🌿Tùisiōng: Chúiàu sī iábōe khì ha̍khāu, siūⁿbeh kóng Tâigí ê gínná. Pa̍tê nîhòe ê gínná nā ū chhùbī mā hoangêng.

對象: 主要是亜未去學校、想beh 講台語 ê 囝仔。別个年歲 ê 囝仔 nā 有趣味 mā 歡迎。

🦖3/26 Oa̍htōng lāiiông: 
Tâigí kóng kó͘sū 
Chúkáng: Momo(Kengle̍k: Pótó Tâigí Liânpòbāng chúchhîjîn / Tiongbûn Lóngtho̍k Cheh Tâigí angáchheh lóngtho̍k jîn / Disney Channel The Wiggles / Kháliântì phianchhip) 
Kó͘sū:
1. Tāuiû Chhōe Chhinchiâⁿ
2. Chiok Siūⁿbeh Kìⁿ Tio̍h Lí

3/26 活動內容: 
台語講故事 
主講:Momo(經歷:寶島台語聯播網主持人 / 中文朗讀節台語尫仔冊朗讀人 / Disney Channel The Wiggles / 巧連智編輯)
故事:
1. 豆油尋親成
2. 足想beh 見着汝

Ha̍ppān: Lí KangKhioh KiKimhōe

合辦:李江却基金會

🥭Hùiiōng: Gínná: 100
Tōalâng: 150

費用: 囝仔:100
大人:150


Tâigí Poa̍h Kámchêng | Tōalâng Khaikáng 03 | #Kangsiong

台語 Poa̍h 感情|大人開講 03|#工商

🦄Siá/Tiongkokōe/SióNgá tī 2016 nî 3 goe̍h 19, Pài 6 
🐕E̍k/Tâioânōe/Jūn tī 2022 nî Chiaⁿ goe̍h 30, Lépài

Kináji̍t àmsî 10:30 lâi sòaⁿténg liān Tâigí ò͘! 
Ū Google kháuchō kap Hangouts tiō ēsái lâi iōng Tâigí khaikáng ŏ͘! 
Kináji̍t ê chútê siáⁿ? 
Ài khòaⁿ sī siáng lâi lah. Kináji̍t tàuté liām ē tio̍h ang ·bô? 
Kāngkhoán 10:15 kongpò sòaⁿténg siuⁿthiaⁿ ê bāngliān. 
Ū êng tiō chòhóe lâi liān! 
Ētàng sàng sìnsit kā kháuchō hō͘ ·góa, 10:10 góa tiō lâi iauchhiáⁿ ŏ͘! 
Kináji̍t àmsî ū êng ê lâng lóng lâu ōe hoah siaⁿ ·1·ē heh!

今仔日暗時 10:30 來線頂練台語 ò͘! 
有 Google 口座 kap Hangouts tiō ē使來用台語開講 ŏ͘!
今仔日 ê 主題是 siáⁿ? 愛看是 siáng 來 lah。今仔日到底念 ē 着尫無? 
仝欵 10:15 公布線頂收聽網鍊。 
有閒 tiō 做伙來練! 
Ē凍送訊息 kā 口座 hō͘ 我、10:10 我 tiō 來邀請 ŏ͘! 
今仔日暗時有閒 ê 人 lóng 留話 hoah 声一下 heh!


Sòaⁿténg Ti̍tpò Īkò | #Kangsiong

線頂直播預告|#工商

🦄Siá/Tiongkokōe/SióNgá tī 2016 nî 3 goe̍h 20, Lépài 
🐕E̍k/Tâioânōe/Jūn tī 2022 nî Chiaⁿ goe̍h 30, Lépài

3/20 Lépài àmsî 10:30 Tōalâng Tâigí Khaikáng 
Khaisí chìnchêng 10 huncheng ē tī chit phiⁿ tahbûn ēkha lâuōe thêkiong siukhòaⁿ bāngliān

3/21 Pài 1 cháisî 10:30 POJ khòtêng sòaⁿténg siukhòaⁿ 
Khaisí chìnchêng 10 huncheng ē tī chit phiⁿ tahbûn ēkah lâuōe thêkiong siukhòaⁿ bāngliān

3/20 禮拜暗時 10:30 大人台語開講 
開始進前 10 分鐘 ē tī chit 篇貼文下脚留話提供收看網鍊

3/21 拜一早時 10:30 POJ 課程線頂收看 
開始進前 10 分鐘 ē tī chit 篇貼文下脚留話提供收看網鍊


Tionggí goânbûn / 中語原文:

https://bit.ly/35AJ0fk

You may also like

Leave a Comment