Tâigí Poa̍h Kámchêng | Tōalâng Khaikáng 02 | #Kangsiong

by O͘màmà

台語 Poa̍h 感情|大人開講 02|#工商

🦄Siá/Tiongkokōe/SióNgá tī 2016 nî 3 goe̍h 13, Lépài 
🐕E̍k/Tâioânōe/Jūn tī 2022 nî Chiaⁿ goe̍h 28, Pài 5

Kináji̍t àmsî 10:30 lâi sòaⁿténg liān Tâigí ò͘! 
Ū Google kháuchō kap Hangouts tiō ēsái lâi iōng Tâigí khaikáng ŏ͘! 
Kináji̍t ê chútê sī beh lâi liām ang. Bô ang mā bô iàukín, siūⁿbeh kā siáng liām tiō kā siáng liām lah! 
Kāngkhoán 10:15 kongpò sòaⁿténg siuⁿthiaⁿ ê bāngliān. 
Ū êng tiō chòhóe lâi liān! 
Ētàng sàng sìnsit kā kháuchō hō͘ góa, 10:10 góa tiō lâi iauchhiáⁿ ŏ͘!

Kináji̍t àmsî 10:30 lâi sòaⁿténg liān Tâigí ò͘! 
Ū Google kháuchō kap Hangouts tiō ēsái lâi iōng Tâigí khaikáng ŏ͘! 
Kináji̍t ê chútê sī beh lâi liām ang. Bô ang mā bô iàukín, siūⁿbeh kā siáng liām tiō kā siáng liām lah! 
Kāngkhoán 10:15 kongpò sòaⁿténg siuⁿthiaⁿ ê bāngliān. 
Ū êng tiō chòhóe lâi liān! 
Ētàng sàng sìnsit kā kháuchō hō͘ ·góa, 10:10 góa tiō lâi iauchhiáⁿ ŏ͘!

今仔日暗時 10:30 來線頂練台語 ò͘! 
有 Google 口座 kap Hangouts tiō ē使來用台語開講 ŏ͘! 
今仔日 ê 主題是 beh 來念尫。無尫 mā 無要緊、想beh kā siáng 念 tiō kā siáng 念 lah! 
仝欵 10:15 公布線頂收聽網鍊。 
有閒 tiō 做伙來練! 
Ē凍送信息 kā 口座 hō͘ 我、10:10 我 tiō 來邀請 ŏ͘!


Tâigí Poa̍h Kámchêng | Tōalâng Khaikáng 02 | #Kangsiong

台語 Poa̍h 感情|大人開講 02|#工商

🦄Siá/Tiongkokōe/SióNgá tī 2016 nî 3 goe̍h 13, Lépài 
🐕E̍k/Tâioânōe/Jūn tī 2022 nî Chiaⁿ goe̍h 28, Pài 5

Bāngliān tī chia, hoangêng siukhòaⁿ siuthiaⁿ~

Iauchiáⁿ lóng íkeng kià ·chhut·khì à, ta̍kê chùì 1 ·ē~ Nā ū kisu̍t būntê góa tiō seng katī tòng ·1·ē~

網鍊 tī chia、歡迎收看收听~

邀請 lóng 以經寄出去 à、逐个注意一下~ Nā 有技術問題我 tiō 先 katī 擋一下~


Tionggí Goânbûn / 中語原文:

https://bit.ly/3u3X4rT

You may also like

Leave a Comment