Tâigí POJ Ti̍tpò | #Kangsiong

by O͘màmà

Tâigí Poa̍h Kámchêng | Tōalâng Khaikáng | #Kangsiong

🦄Siá/Tiongkokōe/SióNgá tī 2016 nî 4 goe̍h chhe 10, Lépài
🐕E̍k/Tâioânōe/Jūn tī 2022 nî 3 goe̍h 27, Lépài

22:08

Hit lō, bôêng kah kináji̍t ê Tâigí khaikáng bēkì kóngkò.
Kám ū lâng beh bâi? Hah~

22:36

Bāngliān / 網鍊:***


Tâigí POJ Ti̍tpò | #Kangsiong

🦄Siá/Tiongkokōe/SióNgá tī 2016 nî 4 goe̍h 11, Lépài
🐕E̍k/Tâioânōe/Jūn tī 2022 nî 3 goe̍h 27, Lépài

Bāngliān / 網鍊:***


Tâibûn Pan | #Kangsiong

🦄Siá/Tiongkokōe/SióNgá tī 2016 nî 4 goe̍h 12, Pài 2
🐕E̍k/Tâioânōe/Jūn tī 2022 nî 3 goe̍h 27, Lépài

Kohiông lâng, bô ài koh chò Tâigí chheⁿmêgû ê lâng kóaⁿkín lâi~ Suchu chiok chán ·ê·lah~


Tâigí Poa̍h Kámchêng | Tōalâng Khaikáng | #Kangsiong

🦄Siá/Tiongkokōe/SióNgá tī 2016 nî 4 goe̍h 17, Lépài
🐕E̍k/Tâioânōe/Jūn tī 2022 nî 3 goe̍h 27, Lépài

13:59

Kinàm tōalâng sòaⁿténg khaikáng!
10 tiám pòaⁿ~
Ū lâng siūⁿbeh lâi káng bô~~

22:19

Tōalâng Tâigí khaikáng, sûi tiō lâi khaisí.

23:02

Bāngliān / 網鍊:***


Tâigí POJ Ti̍tpò | #Kangsiong

🦄Siá/Tiongkokōe/SióNgá tī 2016 nî 4 goe̍h 18, Pài 1
🐕E̍k/Tâioânōe/Jūn tī 2022 nî 3 goe̍h 27, Lépài

Ti̍tpò bāngliān: ***
直播網鍊:***

You may also like

Leave a Comment