Tâioânlâng Chò Bíkang | #Kangsiong

by O͘màmà

🦄Siá/Tiongkokōe/SióNgá tī 2016 nî 4 goe̍h chhe 9, Pài 6 
🐕E̍k/Tâioânōe/Jūn tī 2022 nî 2 goe̍h 14, Pài 1

4 goe̍h 23

Iú sú ílâi siōng kiông ê kiōngha̍k choân Tâigí Tāmchúi apah beh lâi kà lán chò bíkang a!
Tongjiân sī choân Tâigí ŏ͘!

Miâgia̍h iúhān, hoangêng sìnsit āsī lâuōe.

*Oa̍htōng tongkang ē hipsiōng, kā siòngphìⁿ khǹg tī Bīnchheh fanpage, nā suiàu kā siòngphìⁿ phah ho͘ bū chhiáⁿ thêchá kā gún thongti

*活動當工 ē hip相、kā 相片 khǹg tī 面冊 fanpage、 nā 須要 kā 相片打 ho͘ 霧請提早 kā 阮通知

🌊Bo̍ktek:
Hō͘ ū ìgoān kah gínná kóng Tâigí ê pēbú hō͘siong se̍ksāi. 
Hō͘ gínná chiapchhiok khah chōe kóng Tâigí ê lâng kah khoânkéng.
Tn̂gkî, tēngkî pān Tâigí oa̍htōng.

目的:
Hō͘ 有意愿甲囝仔講台語 ê 父母互相熟事。 
Hō͘ 囝仔接觸卡多講台語 ê 人甲環境。 
長期・定期辦台語活動。

🌿Tùisiōng:
Íábōe khì ha̍khāu, siūⁿbeh kóng Tâigí ê gínná ûi chú.
Pa̍tê nîhòe ê gínná nā ū chhùbī mā hoangêng.

對象:
亜未去學校、想beh 講台語 ê 囝仔爲主。
別个年歲 ê 囝仔 nā 有趣味 mā 歡迎。

🦖4/23 Oa̍htōng lāiiông:
Lâi chò bíkang
1. Kanlo̍k
2. Tek chhâniⁿ
(Chhiáⁿ katī chhoân kato, bô suiàu chúnpī châiliāu)

Chhōa thâu sńg ê lâng:
Iú sú ílâi siōng kiông ê kiōngha̍k choân Tâigí Tāmchúi apah
Tō͘ Li̍pPhêng

🥭Hùiiōng:
Gínná: 100
Tōalâng: 150

費用:
囝仔:100
大人:150

You may also like

Leave a Comment