Chēng Gínná Sèhàn Kah I Kóng Bógí ê Hó | #20

by O͘màmà

從囝仔細漢甲伊講母語 ê 好|#20

🦄Siá/Tiongkokōe/SióNgá tī 2016 nî 3 goe̍h 31, Pài 4 
🐕E̍k/Tâioânōe/Jūn tī 2022 nî 2 goe̍h chhe 5, Pài6

Chēng gínná sèhàn kah i kóng bógí ê hó

從囝仔細漢甲伊講母語 ê 好

 1. Khì ha̍khāu ittēng ēhiáu kóng Pakkiaⁿōe. Tâigí ta̍k lépài khò kanna 1 chiat. Tâigí chēng sèhàn seng o̍h seng iâⁿ.
  去學校一定 ē曉講北京話。台語逐禮拜 kanna 一節。台語從細漢先學先嬴。
 2. Chēng sèhàn kóng Tâigí, khì ha̍khāu kóng Pakkiaⁿōe, sianggí ê gínná lāu ā khah bē sittì.
  從細漢講台語、去學校講北京話、双語 ê 囝仔老 ā 卡袂失智。
 3. Chēng sèhàn kóng Tâigí, khì ha̍khāu kóng Pakkiaⁿōe, sianggí ê gínná lāu ā tiònghong beh koh hó ·khí·lâi khah kín.
  從細漢講台語、去學校講北京話、双語 ê 囝仔老 ā 中風 beh 閣好起來卡緊。
 4. Bógí chiok tinkùi. 1 khoán gígiân sí ·khì, tiō sī 1 khoán bûnhòa sí ·khì.
  母語足珍貴。一欵語言死去、tiō 是一欵文化死去。
 5. Tâigí chiok pháiⁿ o̍h. Siōng khùnlân ·ê seng o̍h ·khí·lâi, Pakkiaⁿōe, Ji̍tgí, Enggí póchèng bô būntê.
  台語足歹學。上困難个先學起來、北京話・日語・英語保證無問題。
 6. Tâigí ū lôim, Pakkiaⁿōe bô. Kanna ēhiáu Pakkiaⁿōe ê gínná tōahàn o̍h Hoatgí lôim ē ū khùnlân.
  台語有濁音、北京話無。Kanna ē曉北京話 ê 囝仔大漢學法語濁音 ē 有困難。

Ūi tio̍h siuⁿbeh hō͘ ta̍kê ke kah gínná kóng pēbúōe, chēng sèhàn tiō khaisí kóng, góa siūⁿ kah chiok jīnchin, chiok chōe mê lóng leh siuⁿ, siūⁿ tio̍h chiok chōe kóng pēbúōe ê hó.
Èngkai koh ēsái itti̍t 1 hāng 1 hāng kèsio̍k siá ·lo̍h·khì.

爲着想beh hō͘ ta̍kê 加甲囝仔講父母話、從細漢 tiō 開始講、我想甲足認眞、足多冥 lóng leh 想、想着足多講父母話 ê 好。
應該閣 ē使一直一項一項繼續寫落去。

M̄koh m̄cahi sī ánchóaⁿ, góa jú siá jú kankhó͘, jú siá jú tiûtû. Tiō siūⁿ tio̍h katī tha̍k tāiha̍k ê sî, bat tī gún hē ê mó͘mih chi iā poaⁿ 1 ê ū “(Tiong) Thăi-oan-kŏ͘-î” khiuⁿ ê kaksek.
Hit mê ta̍kê chhiò kah chiok hoaⁿhí, góa mā poaⁿ kah chiok hoaⁿhí. M̄koh hín sim lāi tiō kámkak siókhóa bô sóngkhoài. Koài koài. Tóūi koài soah itti̍t kóng bē ·chhut·lâi, mā ū khólêng sī m̄ káⁿ sêngjīn.

不閣不知是 ánchóaⁿ、我愈寫愈艱苦、愈寫愈躊躇。Tiō 想着 katī 讀大學 ê 時、bat tī 阮系 ê 某mih 之夜搬一个有「(中)刣冤糊夷」腔 ê 角色。
Hit 冥 ta̍kê 笑甲足歡喜、我 mā 搬甲足歡喜。不閣 hín 心內 tiō 感覺小可無爽快。怪怪。叨位怪 soah 一直講袂出來、mā 有可能是不敢承認。

Itti̍t kàu chit chāmá, chit ê kìtì ta̍k put sî koh phû ·chhut·lâi. Chiah chaibat, katī 1 lō͘ kiâⁿ ·lâi ū gōa bûti, tòe chúliû kèta̍t leh thúnta̍h katī ê pēbúōe. Chauthat katī ê pēbúōe koh bô tì bô kak, āsī katī chai chai, soah m̄ káⁿ sêngjīn.

一直到 chit chām仔、chit ê 記池逐不時閣浮出來。Chiah 知bat、katī 一路行來有外無知、tòe 主流價值 leh 踐踏 katī ê 父母話。糟撻 katī ê 父母話閣無智無覺、ā是 katī 知知、soah 不敢承認。

Sī ánchóaⁿ góa tio̍h ài siūⁿ 100 hāng kóng pēbúōe ê líiû?

是 ánchóaⁿ 我着愛想 100 項講父母話 ê 理由?

Sī ánchóaⁿ góa ài kā lí soatho̍k, soatho̍k lí kóng lí ê pēbúōe?

是 ánchóaⁿ 我愛 kā 汝說服、說服汝講汝 ê 父母話?

Kóng katī ê pēbúōe bô èngkai inūi ū siáⁿmih líiû āsī ū siáⁿmih hókhang ·ê.

講 katī ê 父母話無應該因爲 siáⁿmih 理由 ā是有 siáⁿmih 好空个。

Kóng katī ê pēbúōe, èngkai kámkak kongêng, kámkak lí só͘ tongjiân.

講 katī ê 父母話、應該感覺光榮、感覺理所當然。


Tionggí goânbûn / 中語原文:

https://bit.ly/3ruOz7G

You may also like

Leave a Comment