Koh Khah Kiantēng, Koh Khah Piàⁿsè | #33

by O͘màmà

🦄Siá/Tiongkokōe/SióNgá tī 2016 nî 4 goe̍h 23, Pài 6
🐕E̍k/Tâioânōe/Jūn tī 2022 nî 4 goe̍h chhe 2, Pài 6

Ji̍tpúnlâng ê kiáⁿ chhutsì m̄ tio̍h o̍h Ji̍tbûn?
Hiongkánglâng ê kiáⁿ m̄ tio̍h kóng Hiongkángōe?

Ta̍k pái thiaⁿ Hiongkáng siàuliânke kóng Hiongkángōe góa lóng ē lâu ba̍ksái.
Tâigí leh? Tâigí sī ánchóaⁿ à?

Lán Tâioânlâng ê kiáⁿ beh kóng Tâioânōe, beh kóng Hakfa, beh kóng Pangcah kóng Bunun kóng Paiwan….
Kóng bógí sī ánchóaⁿ piànchò chiok hihán ê tōngbu̍t?

Téng pái Sutāi iáchhan hō͘ lâi hong lâi to chiah chōe lâng chhamka.
Gún kanna ū koh khah kiantēng kā siūⁿbeh kóng bógí ê lâng chio ·khí·lâi, koh khah piàⁿsè pān Tâigí oa̍htōng.

🌱Oa̍htōng Bo̍ktek:
Hō͘ ū ìgoān kah gínná kóng Tâigí ê pēbú hō͘siong se̍ksāi.
Hō͘ gínná chiapchhiok khah chōe kóng Tâigí ê lâng kap khoânkéng.
Tn̂gkî, tēngkî pān Tâigí oa̍htōng.

目的:
Hō͘ 有意愿甲囝仔講台語 ê 父母互相熟事。
Hō͘ 囝仔接觸卡多講台語 ê 人甲環境。
長期・定期辦台語活動。

🌱Tùisiōng:
Goānì lâi iōng Tâigí khaikáng lóng hoangêng chhamka

🌱Oa̍htōng lāiiông:
Lâi kah kóng Tâigí ê gínná chòhóe sńg

🌱Iáchhan Chúnpī:
Ū iáchhan chūá ēsái chah ·lâi . Bô ·ê ēsái chòhóe chē.
Katī chhoân katī ê tiongtàu tǹg tiō hó.

4/30 cháisî 11:00 chòhóe lâi Pattâu Ho̍kheng Konghn̂g Tâigí iáchhan hó ·bô?

You may also like

Leave a Comment