O͘ | #9

by O͘màmà

烏|#9

🦄Siá/Tiongkokōe/SióNgá tī 2016 nî 3 goe̍h 12, Pài 6 
🐕E̍k/Tâioânōe/Jūn tī 2022 nî Chiaⁿ goe̍h 27, Pài 4

Kanna 1 jī “o͘” tiō ētàng hêngiông chiok chōe khoán bô kâng ê chōnghóng. 
Lí chaiiáⁿ kúi khoán?

Kanna 1 字「烏」tiō ē凍形容足多欵無仝 ê 狀況。 
汝知影幾欵?

O͘khâmkhâm 
O͘langlang 
O͘màmà 
O͘mama 
O͘siansian 
O͘sìmsìm 
O͘gìmgìm 
O͘sôsô 
O͘lulu

烏黔黔 
烏籠籠 
烏màmà 
烏mama 
烏siansian 
烏參參 
烏gìmgìm 
烏趖趖 
烏茹茹

Fanpage ê miâ sī siūⁿbeh piáuta̍t gínná ná kóng Tâigí, ná sńg kah lahsap lilo ê hêng. 
Āu ·lâi ū bīniú kìngī, nā sī lahsap hit khoán o͘, iōng o͘sôsô khah hó. 
M̄koh góa sòaⁿténg sûtián chhâ pòaⁿ po͘, mā sī bú bē chhengchhó tàuté sī tó 1 ê khah hó?

Fanpage ê 名是想beh 表達囝仔 ná 講台語、ná sńg 甲拉颯 lilo ê 形。 
後來有面友建議、nā 是拉颯 hit 欵烏、用烏趖趖卡好。 
不閣我線頂詞典查半晡、mā 是舞袂清楚到底是叨一个卡好?

Lo̍hbóe mn̄g katī ê abú, abú kóng “O͘chapchap chiah tio̍h lah!” 
Abú kóng “O͘màmà kap o͘sôsô sī tansûn o͘ niāniā, bô lahsap ê ìsù.” 
M̄koh sòaⁿténg ê sûtián kánná chhâ bô “o͘chapchap” tiō ūiáⁿ.

落尾問 katī ê 阿母、阿母講「烏chapchap chiah tio̍h lah!」 
阿母講「烏màmà 甲烏趖趖是單純烏 niāniā、無拉颯 ê 意思。」
不閣線頂 ê 詞典 kánná 查無「烏chapchap」tiō 有影。

Khólêng kah khiuⁿkháu ū koanhē, ta̍k khiuⁿkháu ánchóaⁿ hêngiông mā ū chengchha. 
M̄koh inūi koànsì iōng Pakkiaⁿōe ā, chia ê Tâigí hêngiông sû lán pêngsiôngsî íkeng hántit leh iōng, bo̍kkoài ū chhapiat lán mā hun bē chhut ·lâi. 
M̄nā kó͘lē ta̍kê ke kóng Tâigí, ke mn̄g chhù ·ni̍h ê sītōalâng. 
Koh khah kiàngī ta̍kê chòhóe lâi o̍h Tâibûn tha̍ksiá. Tha̍k tōaliōng ê Tâibûn, Tâigí ê gíkám tiāⁿtio̍h mā ē jú lâi jú hó!

可能甲腔口有關係、逐腔口按盞形容 mā 有爭差。 
不閣因爲慣勢用北京話 ā、chia ê 台語形容詞咱平常時以經罕得 leh 用、莫怪有差別咱 mā 分袂出來。 
不nā 鼓勵逐个加講台語、加問厝裡 ê 示大人。 
閣卡建議逐个做伙來學台文讀寫。讀大量 ê 台文、台語 ê 語感定着 mā ē 愈來愈好!

Lán lâi tâuphiò. Lí kámkak tó 1 ê siōng chiapkīn leh? 
Tńg chhù kah chhù lāi sītōa thólūn khòaⁿmāi, tó 1 khoán o͘ chiah ū lahsap lilo ê ìsù! 
M̄koh fanpage ê miâ kánná bô hoattō͘ kái à….

咱來投票。汝感覺叨一个上接近 leh? 
返厝甲厝內示大討論看覓、叨一欵烏 chiah 有拉颯 lilo ê 意思! 
不閣 fanpage ê 名 kánná 無法度改 à⋯⋯


Tionggí goânbún / 中語原文:

https://bit.ly/3IKIsBB

You may also like

Leave a Comment