Tâigí Beh Seⁿthòaⁿ, Lán Tio̍h Ióngkám | #16

by O͘màmà

台語 Beh 生炭、咱着勇敢|#16

🦄Siá/Tiongkokōe/SióNgá tī 2016 nî 3 goe̍h 24, Pài 4 
🐕E̍k/Tâioânōe/Jūn tī 2022 nî 2 goe̍h chhe 1, Pài 2

“Tongjiân, chitmá ê sîsè, beh tī chēchē kongkiōng tiûⁿha̍p iōng Tâigí hoatgiân, lóng ài seng hāⁿ ·kòe katī sim lāi hit ê khám. 
Nā beh iōng Khehgí, goânchūbîn gí hō͘tēng tiō koh khah koân. M̄koh bô hoattō͘, beh hō͘ jio̍ksè gígiân kèsio̍k seⁿthòaⁿ, tiō sī ài chiahnī ióngkám. Pitiàu ê sî katī kóng, katī hoan (link is external). 
Gígiân sī chioh hō͘siong chiapchhiok lâi ha̍ksi̍p ·ê. Lí katī to m̄ kóng, patlâng tiō bô kihōe thang o̍h, mā bô siūⁿbeh liáukái à.”

Kín lâi thiauchiàn! Tâigí 36 tiámcheng.

「當然、chitmá ê 時勢、beh tī 多多公共場合用台語發言、lóng 愛先 hāⁿ 過 katī 心內 hit ê 坎。Nā beh 用客語・原住民語戶碇 tiō 閣卡高。 
不閣無法度、beh hō͘ 弱勢語言繼續生炭、tiō 是愛 chiahnī 勇敢。必要 ê 時、katī 講、katī 翻(link is external)。 
語言是借互相接觸來學習个。汝 katī 都不講、別人 tiō 無機會通學、mā 無想beh 了解 à。」

緊來挑戰! 台語 36 點鐘。


Tionggí goânbûn / 中語原文:

https://bit.ly/3Hin4U4

You may also like

Leave a Comment