Tâioân ê Siáuliâná Sī Tangsî Khaisí Bô Ài Kóng Bógí ·ê? | #Kangsiong

by O͘màmà

Tâigí Poa̍h Kámchêng | Tōalâng Khaikáng | #Kangsiong

台語 Poa̍h 感情|大人開講|#工商

🦄Siá/Tiongkokōe/SióNgá tī 2016 nî 3 goe̍h 27, Lépài 
🐕E̍k/Tâioânōe/Jūn tī 2022 nî 2 goe̍h chhe 4, Pài 5

02:17

3/27 Lépài àmsî 10:30, sòaⁿténg tōalâng Tâigí khaikáng

Chútê: Sèhàn tiāⁿtiāⁿ hông liām siáⁿmi̍h?

Ū Gmail kháuchō, tàu Google Hangouts tiō ētàng chhamka. 10:15 sàng iauchhiáⁿ, beh lâi khaikáng ê lâng tī ēkha lâuōe ŏ͘.

3/27 禮拜暗時 10:30、線頂大人台語開講

主題:細漢定定 hông 念 siáⁿmi̍h?

有 Gmail 口座、鬥 Google Hangouts tiō ē凍參加。10:15 送邀請、beh 來開講 ê 人 tī 下脚留話 ŏ͘。

22:25

Kináji̍t bô lâng pòmiâ, góa nā kóng bē loeh tiō khah chá hiohkùn à!

Lépài sòaⁿténg tōalâng Tâigí khaikáng

今仔日無人報名、我 nā 講袂落 tiō 卡早宿困 à!

禮拜線頂大人台語開講

Bāngliān / 網鍊:***


Tâigí POJ Khòtêng Sòaⁿténg Ti̍tpò | #Kangsiong

台語 POJ 課程線頂直播|#工商

🦄Siá/Tiongkokōe/SióNgá tī 2016 nî 3 goe̍h 28, Pài 1
🐕E̍k/Tâioânōe/Jūn tī 2022 nî 2 goe̍h chhe 4, Pài 5

Bāngliān / 網鍊:***


Tâioân ê Siáuliâná Sī Tangsî Khaisí Bô Ài Kóng Bógí ·ê? | #Kangsiong

🦄Siá/Tiongkokōe/SióNgá tī 2016 nî 3 goe̍h 31, Pài 4
🐕E̍k/Tâioânōe/Jūn tī 2022 nî 2 goe̍h chhe 4, Pài 5

Siaⁿ chiok hó thiaⁿ ê siáuliânke~
Chiok hoaⁿhí thiaⁿ tio̍h siáuliânlâng kóng Tâigí! Chiok kámtōng.

声足好听 ê 少年家~

足歡喜听着少年人講台語!足感動。

Bāngliān / 網鍊:

https://www.facebook.com/zxx753/posts/1191030730909062


Tionggí Goânbûn / 中語原文:

https://bit.ly/3IWGJcC

You may also like

Leave a Comment