Tâioân Gínná Hòngsim Chhitthô ê Só͘chāi | #29

by O͘màmà

台湾囝仔放心𨑨迌 ê 所在|#29

🦄Siá/Tiongkokōe/SióNgá tī 2016 nî 4 goe̍h chhe 9, Pài 6
🐕E̍k/Tâioânōe/Jūn tī 2022 nî 2 goe̍h 14, Pài 1

Goânlâi thiaⁿ tio̍h lâng ê gínná kóng choân Tâigí ē chiah kámtōng!!

Kínáji̍t lâi 2 cho͘ katêng, gínná mā lóng kah aBêng kāngkhoán choân Tâigí ŏ͘!
Chinchiàⁿ chiok hoaⁿhí! Kánná póio̍k lūi tōngbu̍t chhōe tio̍h pêngiú leh!

M̄koh m̄koán lí kám sī choân Tâigí ê katêng, gún kāngkhoán siang chhiú phah ·khui kā lí hoangêng.
Suibóng oa̍htōng mā sī lóng ē chīnliōng choân Tâigí, inūi choân Tâigí oa̍htōng si̍tchāi sī siuⁿ hihán à .

Chóng ·sī, ta̍k ê lâi kàu chia ê gínná, kóng siáⁿmih gígiân putlūn, chia siōng iàukín ê tāichì, sī beh táⁿchō 1 ê hō͘ gínná goānì sìnjīm ê khoânkéng.
Inūi hō͘ gínná 1 ê in goānì sìnjīm ê khoânkéng chiah sī siōng kinpún ê tiōngtiám, itchhè ê kichhó͘.

Chit ê khoânkéng i kám ētàng sìnjīm chit, gígiân tongjiân sī 1 ê tiōngiàu ê goânin.
M̄koh gígiân m̄sī choânpō͘.

1 ê gínná goānì sìnjīm ê khoânkéng ·ni̍h,
ū Carlo achek sū chêng sū āu lóng khai chiok chōe sîkan chimchiok iōngsim chénglí ê khongkan;
ū chīnliōng kóng Tâigí ê abú apah, chiok iúsiān, goānì khai siang pōe ê sîkan kah gínná ko͘thong, kamgoān iōng sinthé tōngchok lâi kauliû mā bô iàukín;
ū kóng kò͘sū ê sianseⁿ, goānì hō͘ gínná sîkan, chīnliōng piáuta̍t, chīnliōng sńg, ná sńg ná o̍h, koh chiok jīnchin thiaⁿ gínná kóngōe;
ū tiámsim thang hō͘ gínná hoaⁿhí chia̍h, bián hoânló kám ū lām siáⁿmih kîkoài ê mi̍hkiāⁿ;
koh ū chiok chōe chiok chōe lâng ê chhamú kap hùchhut.

Abú apah lâi chia, chinchiàⁿ m̄bián inūi lín kiáⁿ siūⁿbeh bong sianseⁿ tiānnáu ōebīn ê kúchhài, tiō hoânló gínná kám ē énghióng tio̍h sianseⁿ ê chìntō͘;
mā m̄thang inūi gínná iábōe chúnpī hó beh kā sianseⁿ ìn tiō kámkak pháiⁿsè;
Koh khah m̄bián inūi choánōaⁿ gígiân, gínná tng leh hoánkhòng, simchêng bô hó, khì kā lâng énghióng.

Inūi só͘ū ê tiōngtiám, sī ūi tio̍h Tâigí, mā m̄sī ūi tio̍h Tâigí.
Só͘ū ê tiōngtiám, sī beh hō͘ gínná ētàng ū 1 ê thang hòngsim chhitthô ê só͘chāi.
Lán ētàng pôephōaⁿ gínná, gínná mā ētàng pôe ·lán.

Só͘í 4/23 beh lâi chò kanlo̍k kap tek chhâniⁿ ā! Beh pòmiâ ·ê kóaⁿkín lâi ò͘!

You may also like

Leave a Comment