Góa Sī Tēⁿ LâmIông, Góa Chútiuⁿ TÂIOÂN TO̍KLI̍P! | #23

by O͘màmà

我是鄭南榕、我主張台湾独立!|#23

🦄Siá/Tiongkokōe/SióNgá tī 2016 nî 4 goe̍h chhe 6, Pài 3
🐕E̍k/Tâioânōe/Jūn tī 2022 nî 2 goe̍h chhe 6, Lépài

📻https://bit.ly/3ryJGdN

“Góa sī Tēⁿ LâmIông, góa chútiuⁿ TÂIOÂN TO̍KLI̍P!” 1987 nî 4 goe̍h 18 tī Kimhôa Koktiong

「我是鄭南榕、我主張台湾独立!」1987 年 4 月 18 tī 金華國中

Bînáchài sī Tēⁿ LâmIông chūhûn ê ji̍tchí. I kui sì lâng piàⁿ sí leh tuikiû Tâioân kiàn kok.
Kàu taⁿ koh ū lâng leh chhá kóng thóngit āsī to̍kli̍p sī ké gītê.
1988 nî 11 goe̍h 19 Tēⁿ LâmIông tiō thêchhut——To̍kli̍p chiah sī ùi siōng kinpún lâi káikoat só͘ū būntê ê khaisí.

明仔再是鄭南榕自焚 ê 日子。伊歸世人拼死 leh 追求台湾建國。
到今閣有人 leh 吵講統一 ā是独立是假議題。
1988 年 11 月 19 鄭南榕 tiō 提出——独立 chiah 是 ùi 上根本來解決所有問題 ê 開始。

“Taⁿ lán tio̍h ài khòaⁿ ho͘ chheng. To̍kli̍p m̄sī ēkin, tú hó tòpáiⁿ, to̍kli̍p chiah ū hibāng. To̍kli̍p à, chiah ū thang khaisí chò só͘ū unhô, ētàng chhunkiu, si̍tchè ê tāichì. To̍kli̍p à, lán lāipō͘ chiah ū hoattō͘ káichō, gōakau chiah ū hoattō͘ sūnlī. Lán chiah thang chinchiàⁿ chhutthâuthiⁿ.”

「今咱着愛看 ho͘ 清。独立不是禍根、tú 好倒擺、独立 chiah 有希望。独立 à、chiah 有通開始做所有溫和・ē凍伸勼・實際 ê 代志。独立 à、咱內部 chiah 有法度改造、外交 chiah 有法度順利。咱 chiah 通眞正出頭天。」

I koh iaukiû chèngtī jînbu̍t èngkai ài kongkhai piáuta̍t katī tùi thóng to̍k ê li̍ptiûⁿ, inūi thóng to̍k sī Tâioân chiok kinpún chiok tiōngtāi ê gītê.

伊閣要求政治人物應該愛公開表達 katī 對統独 ê 立場、因爲統独是台湾足根本足重大 ê 議題。

“Ētàng ū khiuⁿ ū tiāu, m̄thong amamiapiap. Chèngtī jînbu̍t èngkai ài chhengchhengchhóchhó kā katī ê chútiuⁿ kóng ·chhut·lâi!”

「Ē凍有腔有調、不通奄奄iapiap。政治人物應該愛清清楚楚 kā katī ê 主張講出來!」

Koh khah chá, 1988 nî 8 goe̍h 27, Tēⁿ LâmIông tiō ài Tâioân jīnbîn páak kihōe, khaisí choânbīn kiànkok ūntōng.

閣卡早、1988 年 8 月 27、鄭南榕 tiō 愛台湾人民把握機會、開始全面建國運動。

“400 nî lâi, khòaⁿ Tâioân kah Chiná ê koanhē, Tâioân itti̍t lóng sī katī to̍kli̍p, kah Chiná hunkhui ê chōngthài. Só͘ūi ‘to̍kli̍p ūntōng’ chit ê kónghoat kîsi̍t bô chengchún. Khiā tī Tâioânlâng chungiâm têng khí kap Tâioânlâng kiōngtông ūnmiā ê li̍ptiûⁿ, ta̍kê chhianbān tio̍h páak chit khoán 3000 nî 1 pái ê sîki, koh hiòng chiân ke ta̍h 1 pō͘, khaisí lán CHOÂNBĪN KIÀN KOK ŪNTŌNG!”

「400 年來、看台湾 kah 支那 ê 關係、台湾一直 lóng 是 katī 独立、kah 支那分開 ê 狀態。所謂独立運動 chit ê 講法其實無精準。Khiā tī 台湾人尊嚴重起 kap 台湾人共同運命 ê 立場、逐个千萬着把握 chit 欵 3000 年 1 擺 ê 時機、閣向前加踏一步、開始咱全面建國運動!」

28 tang kòe à, Tâioânlâng tùi lán katī ê tēūi, tùi lán siōng tiōngtāi siōng kinpún ê bûntê kám ū koh khah chhengchhó à?

28 冬過 à、台湾人對咱 katī ê 地位、對咱上重大上根本 ê 問題咁有閣卡清楚 à?

Chūiû chi Koa
——Kìliām Bînchú Tàusū Tēⁿ LâmIông (1948-1989)
Si: Lí BínIóng | Kheh: Siau ThàiJiân

自由之歌
——記念民主鬥士鄭南榕(1947-1989)
詩:李敏勇|曲:蕭泰然

Tī àmmê/mî ê thiⁿténg, gún/goán ēng chhiⁿ lâi chò/chòe jī
治暗暝 ê 天頂、阮用星來做字

Siá chi̍t siú Anhûnkhek, chhiùⁿ chhut kámsiong ê ūnlu̍t
寫一首安魂曲、唱出感傷 ê 韻律

Tī Ji̍t ·sî ê thiⁿ téng, gún/goán ēng ji̍t lâi tiâu sek
治日時的天頂、阮用日來調色

Ōe chi̍t pak sûnlān tô͘, chiò/chhiō chhut chhànlān ê kongchhái
畫一幅殉難圖、照出燦爛 ê 光彩

Iûgoân thiaⁿ tio̍h lí tī hia, ūi tio̍h chūiû teh chhut siaⁿ
猶原聽着汝治 hia、爲着自由塊出声

Iûgoân khòaⁿ tio̍h lí hêngiáⁿ, ūi tio̍h Tâioân lâi phahpiàⁿ
猶原看着汝形影、爲着台湾來打拼

Lí sī gún ê thiàⁿ, tī gún/goán sim lāi kap gún/goán chò/chòetīn kiâⁿ

汝是阮 ê 疼、治阮心內甲阮做陣行

Lí sī gún/goán ê thiàⁿ, lán chò/chòehóe ūi chūiû lâi chhut siaⁿ
汝是阮 ê 疼、咱做伙爲自由來出声

Ūi Tâioân lâi phahpiàⁿ
爲台湾來打拼

!!!!!!! E̍KCHIÁ KÉNGKÒ 08.02.2022 !!!!!!!
ÍHĀ LĀIIÔNG HOÁNPE̍H CHIAH KHÒAⁿ Ē TIO̍H.
CHITMÁ CHOKCHIÁ PÚNLÂNG MĀ Ē KÁMKAK CHIÂⁿ Ū BŪNTÊ.
Ū ÊNG CHIAH PÓ͘CHHIONG SOATBÊNG.

*Chù 1: Che sī sijîn Lí BínIóng ūi tio̍h kìliām bînchú tàusū Tēⁿ LâmIông sianseⁿ siá ê si. Siau ThàiJiân kàusiū phó͘khek. Tēⁿ LâmIông sianseⁿ ūi tio̍h póhō͘ giânlūn chūiû, hō͘ chiok chōe kéngchhat pau ·khí·lâi, tiàm katī chhù ·ni̍h kā katī sio ·khì, piáuta̍t póhō͘ giânlūn chūiû ê koatsim. Tâioân ê bînchú chūiû sī chē chē siănpái hiseng katī ōaⁿ ·lâi·ê. Siôngsè chuliāu chhiáⁿ chhamkhó Tēⁿ LâmIông kikimhōe bāngchām http://www.nylon.org.tw/

*Chù 2: Ísiōng hànjī m̄sī goân chokchiá iōng ê jī, sī ka kái chò Kàuio̍kpō͘ kongkò ê hànjī; Youtube iáⁿphìⁿ iánchhiùⁿchiá sī Lōa HôngGē bo̍ksu.

注1:Che 是詩人李敏勇爲着記念民主鬥士鄭南榕先生寫 ê 詩。蕭泰然教授譜曲。鄭南榕先生爲着保護言論自由、hō͘ 足多警察包起來、店 katī 厝裡 kā katī 燒去、表達保護言論自由 ê 決心。台湾 ê 民主自由是多多前輩犧牲 katī 換來个。詳細資料請參考鄭南榕基金會網站 http://www.nylon.org.tw/


注2:以上漢字不是原作者用 ê 字、是 ka 改做教育部公告 ê 漢字;Youtube 影片演唱者是賴鴻毅牧師。


Tionggí goânbûn / 中語原文:

https://bit.ly/3Lk90f9

You may also like

Leave a Comment