Khangkhòe Tiûⁿ Kóng Bógí Kám Ē Thong? | #27 | QA

by O͘màmà

空課場講母語咁 Ē 通?|#27|QA

🦄Siá/Tiongkokōe/SióNgá tī 2016 nî 4 goe̍h chhe 7, Pài 4
🐕E̍k/Tâioânōe/Jūn tī 2022 nî 2 goe̍h 12, Pài 6

Chiàniú Iûⁿ KiànÊng thêkiong kóng Tâigí ê simtek tē 3 phiⁿ.

戰友 Iûⁿ KiànÊng 提供講台語 ê 心得第3篇。

Q: Góa katī Tâigí mā khê khê, kám ū khólêng kah gínná kóng Tâigí?

  我加治台語 mā khê khê、咁有可能甲囝仔講台語?

A:
Góa kóng Tâigí ū tangchūn mā ē phahkat, koài koài, tiō chhiò chhiò kóng “Ah! Bē kì à!”
Katī kā katī khoe ·1·ē, koh kóng “Góa mā ài o̍h, koh ài khì chhōe chuliāu.”
Sūsi̍t sī chit khoán tāichì tiāⁿtiāⁿ ū.
Téngpái gún chabó͘kiáⁿ mn̄g góa “(Eng) sloth” ê Tâigí ánchóaⁿ kóng, góa tiō kóng góa m̄chai, ài koh khì chhâ.

我講台語有冬拵 mā ē 打結、怪怪、tiō 笑笑講:「Ah!袂記 à!」
加治 kā 加治詼一下、閣講:「我 mā 愛學、閣愛去尋資料。」
事實是只欵代志定定有。
頂擺阮查某子問我:「(Eng)sloth」ê 台語按盞講。我 tiō 講我不知、愛閣去查。

Q: Kah gínná kóng Tâigí siōng khùnlân ê pō͘hūn sī siáⁿ?

  甲囝仔講台語上困難 ê 部份是省?

A:
Góa kámkak siōng khùnlân ūiáⁿ sī pēbú katī ài tiàm chhú kianchhî, itti̍t kóng Tâigí.
Che ūiáⁿ sī siōng khùnlân ê pō͘hūn.
Inūi lán lia̍hchún katī ēhiáu kóng, chiâⁿ gâu kóng, m̄koh kîsi̍t lán bô chhiūⁿ lán katī siūⁿ ·ê hiah gâu kóng.
Lán mā sī ài khì o̍h Tâigí, sīmchì o̍h Tâibûn, chiah thang o̍h tio̍h sin ê sû, kā chèngkhak ê hoatim khioh ·tńg·lâi.

我感覺上困難有影是父母愛 tiàm 厝堅持、一直講台語。
這有影是上困難 ê 部份。
因爲咱掠凖加治會曉講、chiâⁿ 賢講、不閣咱無像咱加治想 ê hiah 賢講。
咱 mā 是愛去學台語、甚至學台文、chaih 通學 tio̍h 新 ê 詞、kā 正確 ê 發音拾返來。

Q: Tī khangkhòe tiûⁿ beh ánchóaⁿ súiōng Tâigí? Kám ē hō͘ patlâng chiâⁿ māhoân?

  治空課場卜按盞使用台語?咁會乎別人 chiâⁿ 麻煩?

A:
Ū tangchūn katī ē ū simlí chiònggāi, hoânló tùihong kám thaiⁿ ū? In sim lāi ánchóaⁿ siūⁿ?
Góa chitmá tī pānkongsek lóng kóng Tâigí, tāipō͘hūn lâng kánná mā lóng thiaⁿ ū.
Keke lémāu sèng seng mn̄g tùihong kám thiaⁿ ū. Nā in thiaⁿ ū, góa tiō itti̍t kóng à.

有冬拵加治 ē 有心理障礙、煩惱對方咁听有?因心內按盞想?
我只馬治辦公室朗講台語、大部分人簡那 mā 朗听有。
加加禮貌性先問對方咁听有。Nā 因听有、我 tiō 一直講 à。

Ū 1 kóa lâng, góa kóng Tâigí, in tiō tòe leh kóng Tâigí.
Ū 1 kóa lâng, sī ē pháiⁿsè kóng in Tâigí kóng bē liàntńg. Góa ē kóng bô iàukín, kóng 1 kù sǹg 1 kù mā chiâⁿ hó.
Bat tn̄g tio̍h lâng kóng katī Tâigí hānbān kóng, m̄koh chiâⁿ hoaⁿhí ētàng kah góa liānsi̍p. Ánne tiō ná khangkhòe ná kóng à.
Ū 1 kóa lâng góa ē ka kóng bô iàukín, lí kóng Tionggí tiō hó. 1 Tâi 1 Tiong mā sī ētàng tùiōe!

有一卦人、我講台語、因 tiō tòe leh 講台語。
有一卦人、是 ē 拼世講因台語講袂厘返。我 ē 講:「無要緊、講一句算一句 mā chiâⁿ 好。」
八 tn̄g tio̍h 人講加治台語含慢講、不閣 châiⁿ 歡喜會凍甲我練習。按呢 tiō ná 空課 ná 講 à。
有一卦人我 ē ka 講:「無要緊、汝講中語 tiō 好。一台一中 mā 是會凍對話!」


Tionggí goânbûn / 中語原文:

You may also like

Leave a Comment