Tâigí Iáchhan Tōa Chi̍pha̍p | #Kangsiong

by O͘màmà

台語野餐大集合|#工商

🦄Siá/Tiongkokōe/SióNgá tī 2016 nî 3 goe̍h 31, Pài 4 
🐕E̍k/Tâioânōe/Jūn tī 2022 nî 2 goe̍h chhe 5, Pài 6

4/9 Pài 6, Tâigí kò͘sū, Bînseng Siākhu

4/23 Pài 6, Tâigí sió bu̍tlí, Bînseng Siākhu

4/30 Pài 6, Tâigí iáchhan, Sin Pattâu Ho̍kheng Konghn̂g

4/9 拜六、台語故事、民生社區

4/28 拜六、台語小物理、民生社區

4/30 拜六、台語野餐、新北投復興公園


Tionggí goânbûn / 中語原文:

https://bit.ly/3L5s4hj

You may also like

Leave a Comment