228 Sī THBK Ūi Tio̍h Beh Kā Tâioân Thóngtī Só͘ Chò ê Tōa Tô͘sat M̄sī Sūkiāⁿ | #2

by O͘màmà
19470228

228 是中華民國爲着 Beh Kā 台湾統治所做 ê 大屠殺不是事件|#2

🦄Siá/Tiongkokōe/SióNgá tī 2016 nî 2 goe̍h 28, Lépài
🐕E̍k/Tâioânōe/Jūn tī 2022 nî Chiaⁿ goe̍h 21, Pài 5

Mā m̄sī m̄bat siūⁿ kòe ētàng kèsio̍k ba̍kchiu kheh kheh kek m̄chai. Koh ū chiok chōe tāichì thang chò ā.

Mā 不是不 bat 想過 ē凍繼續目周䀹䀹 kek 不知。 閣有足多代志通做 ā。

Ta̍k kang, ta̍k hun, ta̍k bió, lóng hō͘ hiaê kóng bē chhut chhùi ê thàngthiàⁿ, hiaê bô hoattō͘ hunhiáng ê hùnlō͘ chiàm ·khì ·à. Bô lâng ánne koh ētàng chèngsiông ūnchok ·ê.

逐工・逐分・逐秒、朗乎 hiaê 講袂出嘴 ê 痛疼・hiaê 無法度分享 ê 憤怒占去 à。無人按呢閣 ē凍正常運作 ·ê。

Góa tongjiân mā chai. 
Chaiiáⁿ ūi tio̍h beh oa̍h loeh, ūi tio̍h hóhóá oa̍h leh, lán tio̍h ài kā “bīntùi” ê khaikoan chhiat ·khí·lâi.

我當然 mā 知。 
知影爲着卜活落、爲着好好仔活塊、咱着愛 kā「面對」ê 開關切起來。

Nā chhiat ·khí·lâi·à, góa tiō ēsái chiok sángsè kā thâu oa̍t kòe. 
Khì koansim ū lānbîn tī chiok hn̄g chiok hn̄g ê só͘chāi, gōanīá khó͘liân, gōanīá ta̍ttit góa ba̍ksái lâu. 
Khì koansim Náchih (Nazi) chò ê iausiū tāi, gōanīá khóò͘ khó͘hūn, gōanīá ta̍ttit góa kiāu kah bô la̍t. 
Khì koansim gínná ê kha liùphôe ā; khì koansim kng; koansim iáⁿ. 
Khì koansim chioh gínná ê ba̍kchiu chiah thang khòaⁿ tio̍h ê itchhè. 
Chiok chōe chiok chōe, tongjiân kāngkhoán ta̍ttit lán khì koansim ê itchhè.

Nā 切起來 à、我 tiō ē使足 sáng勢 kā 頭越過。 
去關心有難民 tī 足遠足遠 ê 所在、外哖仔苦憐、外哖仔值得我目屎流。 
去關心 Náchih(Nazi)做 ê 夭壽代、外哖仔可惡、外哖仔值得我 kiāu 甲無力。 
去關心囝仔 ê 脚 liù皮 ā;去關心光、關心影。 
去關心借囝仔 ê 目周 chiah 通看着 ê 一切。 
足多足多、當然仝欵值得咱去關心 ê 一切。

Só͘í góa koansim chiaê, tiō hó.

所以我關心 chiaê tiō 好。

Hiaê chéngkeng khek tī kut ·ni̍h bah ·ni̍h, íkeng hòa ·ji̍p·khì hoeh ·ni̍h ê thòngkhó͘, èngkai ài kì tī hiatbe̍k ê hùnlō͘, tiō seng oa̍t thâu, mài khòaⁿ.

Hiaê 正經刻 tī 骨裡肉裡、以經化入去血裡 ê 痛苦、應該愛記 tī 血脈 ê 憤怒、tiō 先越頭、勿看。

Kā bīntùi ê khaikoan kìm ·khí·lâi! 
Ūkàu hó ēng ê khaikoan ah! Beh chò 1 ê lâng, beh oa̍h loeh, ittēng tio̍h ài ū ê khaikoan. 
M̄koh si̍tsi̍tchāichāi ê siâok m̄ tiō sī ùi chia khaisí puhgê ·ê?

Kā 面對 ê 開關禁起來! 
有kàu 好用 ê 開關 ah!Beh 做一个人、beh 活落、一定着愛有 ê 開關。 
不閣實實在在 ê 邪惡不 tiō 是 ùi chia 開始プ芽个?

Si̍tsi̍tchāichāi ê siâok, tiō sī chēchē lâng ūi tio̍h sengchûn, kā khaikoan chhiat ·khí·lâi, siâok chiah thang ti̍tti̍t thòaⁿ loeh. Kám m̄ sī?

實實在在 ê 邪惡、tiō 是多多人爲着生存、kā 開關切起來、邪惡 chiah 通直直炭落。咁不是?

Si̍tsi̍tchāichāi ê siâok, tiō sī lán iōng chit ê khaikoan iōng kah siuⁿ koànsì à, chūjiân kah katī ba̍kchiu khehkheh bô peh ·khui to bô tìkak. Inūi liân lán katī to chiâⁿchò siâok ê 1 pō͘hūn ā. Kám m̄ sī?

實實在在 ê 邪惡、tiō 是咱用 chit ê 開關用 kah siuⁿ 慣勢 à、自然甲 katī 目周䀹䀹無扒開都無智覺。因爲連咱 katī 都成做邪惡 ê 一部份 ā。咁不是?

#228SīTHBKŪiTio̍hBehKāTâioânThóngtīKhaisíTōaTô͘satM̄sīSūkiāⁿ

#228是中華民國爲着卜kā台湾統治開始大屠殺不是事件


Tionggí goânbûn / 中語原文:

https://bit.ly/3APMHJF

You may also like

Leave a Comment